การออกแบบฉากกั้นพื้นที่จากวัสดุไม้ยางพารา สำหรับตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น

ผู้แต่ง

  • ณัฐธิดา จงรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • พนา ใจหลวง
  • พีระพล นวลเปรม

คำสำคัญ:

ฉากกั้นพื้นที่, ไม้ยางพารา, บ้านไสตล์โมเดิร์น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบฉากกั้นพื้นที่จากวัสดุไม้ยางพาราสำหรับตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่สนใจฉากกั้นพื้นที่จากวัสดุไม้ยางพารา มีแนวความคิดในการออกแบบคือ การชักใยของแมงมุม โดยใช้เส้นโค้ง เส้นซิกแซกเป็นหลัก และทำการการออกแบบร่างจำนวน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ A มีเส้นโค้งเป็นหลัก ให้ความรู้สึกสบาย เปลี่ยนแปลงและรู้สึกเลื่อนไหลต่อเนื่อง รูปแบบ B มีเส้นซิกแซกเป็นหลัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ตื่นเต้น แปลกใหม่ น่าสนใจ และรูปแบบ C มีเส้นโค้งแบบก้นหอยเป็นหลัก คลื่นคลาย หรือมีการเติบโตในทิศทางที่หมุนวน ความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด จากนั้นนำแบบร่างทั้ง 3 รูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 5 ท่าน ทำการประเมินเพื่อให้ได้แบบสำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริง เมื่อผู้วิจัยได้ทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำแบบร่างที่ได้มาผลิตจริง นำไปสอบถามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเพศชายร้อยละ 60 และเพศหญิงร้อยละ 40 มีอายุระหว่าง 26-40 ปี เพื่อสอบถามความพึงพอใจในแต่ละด้าน ผลสรุปผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยงาม ด้านการใช้วัสดุ ด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้น การออกแบบฉากกั้นพื้นที่จากวัสดุไม้ยางพาราสำหรับตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่แปลกใหม่มีความแตกต่างจากรูปแบบที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดสามารถเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่สนใจในของตกแต่งบ้าน และเป็นทางเลือกใหม่ในการนำไม้ยางพาราที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
จงรักษ์ ณ., ใจหลวง พ., และ นวลเปรม พ., “การออกแบบฉากกั้นพื้นที่จากวัสดุไม้ยางพารา สำหรับตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 2 (2019), น. 87–95, ธ.ค. 2019.