การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ผู้แต่ง

  • ธีระพงษ์ บุญเทพ
  • ศิวะ โฉมทรัพย์เย็น
  • ทิพย์วิมล แตะกระโทก
  • ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

คำสำคัญ:

ดินถล่ม, เสถียรภาพความลาดดิน, วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของดินถล่มในด้านความสามารถรับแรงเฉือนโดยมีการวิเคราะห์ล่วงหน้า 50 ปี ในเขต อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยอ้างอิงการวิเคราะห์จากข้อมูลที่สำรวจในสนามและคู่มือการทำวิจัยเรื่องดิน โดยการวิเคราะห์ใช้วิธี Finite Element Method พิจารณาปัญหาเป็นแบบ 2 มิติในการประมาณค่าผลกระทบจากแรงดันช่องว่างระหว่างเม็ดดิน (Pore-water pressure) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมของเหตุการณ์ดังกล่าว และเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการเตรียมการป้องกันภัยจากดินถล่ม ผลการศึกษาผลกระทบจากแรงดันช่องว่างระหว่างเม็ดดินของดิน หรือช่วงความสามารถในการรับแรงเฉือนในขณะที่ดินเกิดการพังทลาย โดยพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของความลาดชันเป็นตัวคงที่ ซึ่งได้มาจากการทดสอบในสนาม หมู่บ้านนาข่อย จ.น่าน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30

How to Cite

[1]
บุญเทพ ธ., โฉมทรัพย์เย็น ศ., แตะกระโทก ท., และ แสงศรีจันทร์ ช., “การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), น. 1–9, เม.ย. 2019.