การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับ การเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม

ผู้แต่ง

  • ภัทร์อร ฟองสินธุ์
  • สิทธินันท์ ทองศิริ
  • สุรพงษ์ หรรษนันท์

คำสำคัญ:

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, วิธีการพยากรณ์, ค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์

บทคัดย่อ

   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลที่มีรูปแบบคงที่ โดยใช้โมดูล Solver ของโปรแกรม Microsoft Excel ในการหาค่าน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดของการพยากรณ์ ภายใต้เป้าหมายค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุด วิธีการพยากรณ์ที่นำมาใช้ในระบบคือวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก และวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ซึ่งระบบจะแสดงผลค่าพยากรณ์และค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม โดยผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดี มีระยะเวลาในการหาผลลัพธ์ที่รวดเร็ว โดยได้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินเท่ากับ 4.19 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30

How to Cite

[1]
ฟองสินธุ์ ภ., ทองศิริ ส., และ หรรษนันท์ ส., “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับ การเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), น. 32–38, เม.ย. 2019.