ผลกระทบของความละเอียดของผงฝุ่นหินปูนต่อ การกำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์ในระยะต้น

ผู้แต่ง

  • สุรเชษฐ์ วรรณา

คำสำคัญ:

ผงฝุ่นหินปูน, มอร์ต้าร์, การพัฒนากำลังอัดประลัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความละเอียดและร้อยละของผงฝุ่นหินปูนในการแทนที่ในปูนซีเมนต์ต่อการพัฒนาการรับกำลังอัดประลัยในช่วงต้นของคอนกรีต โดยใช้มอร์ด้าร์ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.45 และอัตราส่วนวัสดุประสานต่อทราย 1:2.75เป็นตัวทดสอบในการวิจัยและมีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงฝุ่นหินปูนที่มีค่าความละเอียด 5 ไมครอนและ 8 ไมครอนในสัดส่วนร้อยละ 5 และ 10  การหล่อตัวอย่างมอร์ต้าร์เพื่อทดสอบการรับกำลังอัดประลัยเป็นตามมาตรฐาน ASTM C 618 จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่าความละเอียดและร้อยละการแทนที่ในปูนซีเมนต์มีผลต่อค่าการพัฒนากำลังประลัยของมอร์ต้าร์ โดยค่ากำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์ที่มีการแทนที่ด้วยผงฝุ่นหินปูนขนาด 5 ไมครอน ร้อยละ 10 (M95LP5-10)  ที่อายุบ่ม 3 วัน 7 วันและ 28 วัน มีค่าสูงที่สุดคือ  46  MPa, 59 MPa และ 65 MPa

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30

How to Cite

[1]
วรรณา ส., “ผลกระทบของความละเอียดของผงฝุ่นหินปูนต่อ การกำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์ในระยะต้น”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), น. 57–62, เม.ย. 2019.