การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง

  • ปรารถนา ศิริสานต์
  • ณิชกานต์ จูนก
  • เทียนชัย ชื่นบางบ้า
  • พรญาณี เขียวบ้านยาง

คำสำคัญ:

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, กล้วยแปรรูป

บทคัดย่อ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป 2) เพื่อพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป วิธีวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนแรก คือการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งชุมชน เพื่อทราบปัญหาและความต้องการ โดยการสัมภาษณ์จากนั้นกำหนดแนวคิดในการทำแบบร่างบรรจุภัณฑ์และดำเนินการออกแบบ โดยใช้แนวคิดจากการตัดทอนจากรูปทรงของกล้วยโดยผลิตภัณฑ์มี 4 ประเภท คือกล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า กล้วยม้วน กล้วยเบรกแตก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด ดังนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการออกแบบโดยใช้แนวคิดจากการใช้ส่วนต่างๆ ของกล้วยในการออกแบบ และทำการสร้างแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินเพื่อให้ได้แนวทางและรูปแบบในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป คือ รูปแบบที่ใช้ลายเส้นจากใบตองและลูกกล้วยในการจัดองค์ประกอบของตัวบรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบกล้วยแปรรูปในด้านการป้องกันและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการใช้สอย ด้านความสวยงาม และด้านการส่งเสริมการขาย โดยคำนึงถึงตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30

How to Cite

[1]
ศิริสานต์ ป., จูนก ณ., ชื่นบางบ้า เ., และ เขียวบ้านยาง พ., “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), น. 63–76, เม.ย. 2019.