ระบบแขนกลแบบคาร์ทีเชียนสำหรับการหมุนฝาปิดช่องเติมของเหลวแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

คำสำคัญ:

คาร์ทีเซียน, แขนกลแบบคาร์ทีเชียน, อาดุยโน่

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์จากการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อการออกแบบและพัฒนากลไกที่มีลักษณะเป็นแขนกลเสริมระบบชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ โดยการออกแบบและสร้างแขนกลแบบคาร์ทีเซียลควบคุมระบบการทำงานด้วยอาดุยโน่ เพื่อทำการเปิดและปิดฝาจุกแบตเตอรี่ทุติยภูมิประเภทน้ำและจับฝาจุกแบตเตอรี่ยกขึ้นขณะทำการอัดประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 35 แอมป์ การออกแบบแขนกลที่มีต้นกำลังจากสเต็ปปิ้งมอเตอร์การขับเคลื่อนในแนวแกน Y ประสิทธิภาพด้านความแม่นยำในการเคลื่อนที่ลักษณะงานเคลื่อนที่ขึ้นระยะ 100 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0.21 และลักษณะงานเคลื่อนที่ลงระยะ 100 มิลลิเมตร ค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0.26 สำหรับจังหวะจับฝาจุกแบตเตอรี่ยกขณะที่ทำการอัดประจุ ลักษณะการขับเคลื่อนในแนวแกน Y ด้วยการขึ้นและลงด้วยระยะ 50 มิลลิเมตร ประสิทธิภาพด้านความแม่นยำในการเคลื่อนที่ขึ้นมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ร้อยละ 0.44 และในการเคลื่อนที่ลงมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ร้อยละ 0.26 ในการเปิดฝาจุกแบตเตอรี่นั้นลักษณะงานเป็นการหมุนเพื่อขันเกลียวเปิดและปิด ต้องใช้แรงบิดเพื่อหมุนฝาในจังหวะเปิดและปิดโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แรงบิดที่เกิดขึ้นในการเปิดสูงสุด 0.3 นิวตัน-เมตร กระแส 0.2 แอมป์ และแรงบิดในการปิดสูงสุด 0.31 นิวตัน-เมตร กระแส 0.33 แอมป์ การทดสอบเปิดและปิดจุกแบตเตอรี่พบว่าสามารถทำงานได้ไม่มีความผิดพลาด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
ชะอุ่มเอียด เ., “ระบบแขนกลแบบคาร์ทีเชียนสำหรับการหมุนฝาปิดช่องเติมของเหลวแบตเตอรี่อัตโนมัติ”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 11–20, ธ.ค. 2019.