การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • ณัฐพร ตั้งเจริญชัย ตั้งเจริญชัย
  • สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์
  • อลงกรณ์ เมืองไหว เมืองไหว
  • ธัชชัย เทพกรณ์

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจของลูกค้า, แบบสอบถาม, คอนกรีตผสมเสร็จ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ได้ทำการออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นลูกค้าจำนวน 120 รายที่ได้ทำการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ในงานวิจัยนี้โดยคำนวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บรวมรวมมาจะถูกนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และด้านการสั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จตามลำดับ ในขณะที่ด้านการจัดส่งคอนกรีต ลูกค้าจะมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
ตั้งเจริญชัย ณ. ต., เพชรสวัสดิ์ ส., เมืองไหว อ. เ., และ เทพกรณ์ ธ., “การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 67–80, ธ.ค. 2019.