การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุด้วย การปรับปรุงผังโรงงาน

ผู้แต่ง

  • อดิเหรก ชัยนวกุล Computer Engineering of Industrial Technology Faculty,Pibulsongkram Rajabhat University
  • อลงกรณ์ เมืองไหว
  • ธณิดา โขนงนุช

คำสำคัญ:

การไหลของวัสดุ, การขนถ่ายวัสดุ, การปรับปรุงผังโรงงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่มีหลายผลิตภัณฑ์ พบว่ามีปัญหาการไหลของวัสดุ คือ เส้นทางการขนถ่ายวัสดุตัดกัน และย้อนกลับมากเกินไป ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดระยะทางการขนถ่ายวัสดุสูง ดังนั้นการปรับปรุงผังโรงงานให้การขนถ่ายวัสดุทำได้รวดเร็วขึ้น และมีระยะทางที่สั้นลง จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการไหลของวัสดุเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้ปรับปรุงผังโรงงานขึ้นมาทั้งหมด 6 แบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผังโรงงานหลังปรับปรุงแบบที่เหมาะสมที่สุด ทำให้การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยมีระยะทางการขนถ่ายวัสดุลดลง 27.41% ระยะเวลาขนถ่ายวัสดุลดลง 33.47% และมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
ชัยนวกุล อ., เมืองไหว อ., และ โขนงนุช ธ., “การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุด้วย การปรับปรุงผังโรงงาน”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 2 (2019), น. 12–19, ธ.ค. 2019.