การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพ สำหรับการคัดแยกมะม่วง

ผู้แต่ง

  • พีรพล คำพันธ์ Computer Engineering of Industrial Technology Faculty,Pibulsongkram Rajabhat University
  • อรณิช ปีแหล่
  • จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด

คำสำคัญ:

การแยกประเภทมะม่วง, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, เบเซียน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์เบย์เซียนและการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อแยกประเภทมะม่วงตามลักษณะความสุก/ดิบ ด้วยวิธีการคัดแยกเชิงคุณลักษณะ (Feature-Based) โดยที่คุณลักษณะที่ใช้สำหรับการแยกประเภทได้มาจากคุณลักษณะของภาพสี RGB และความเข้มข้นของค่าสีในเพลนสีแดงร่วมกับการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ในขั้นตอนการแยกประเภทผลมะม่วงได้ทำการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการแยกประเภทด้วยเบย์เซียนและการแยกประเภทด้วยอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) จากผลการทดลองพบว่าการแยกประเภทด้วยเบย์เซียนให้ผลลัพธ์ความถูกต้องแม่นยำร้อยละ 88 มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการแยกประเภทด้วยอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนซึ่งให้ผลลัพธ์ความถูกต้องแม่นยำร้อยละ 83

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
คำพันธ์ พ., ปีแหล่ อ., และ เอี่ยมสอาด จ., “การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพ สำหรับการคัดแยกมะม่วง”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 2 (2019), น. 1–11, ธ.ค. 2019.