การสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์

ผู้แต่ง

  • ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

คำสำคัญ:

การสร้างสรรค์, งานปั้น, ปูนปลาสเตอร์

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์งานงานปั้นบนปูนปลาสเตอร์ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษางานปั้นที่มีอยู่ทั่วไป 2. เพื่อสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์ 4. เพื่อนำความรู้ไปใช้บูรณาการเรียนการสอนในห้องเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา งานปั้นที่มีอยู่ทั่วไป ขั้นตอนที่ 2 นำดินมาปั้นตามแบบที่ต้องการแล้วใช้กาวเป็นตัวประสานให้ติดกับปูนปลาสเตอร์ภาพทรงสี่เหลี่ยม ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์ ด้านวัสดุ ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย ขั้นตอนที่ 4.นำความรู้ไปใช้บูรณาการเรียนการสอนในห้องเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบ

          ผลการวิจัยพบว่า คนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุ พบว่าวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์อยู่ในระดับมาก เพราะว่าเราใช้ดินญี่ปุ่นซึ่งมีสีขาวและปูนปลาสเตอร์ก็มีสีขาวเช่นเดียวกัน ทำให้เมื่อนำไปรวมเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันแล้วก็ทำให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ด้านการออกแบบ พบว่า ภาพแบบของผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินญี่ปุ่น สามารถปั้นเป็นภาพร่างอิสระที่มีความแปลกแตกต่างจากที่เราเห็นกันทั่วไป โดยมีการใช้แนวคิดที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ด้านประโยชน์ใช้สอย นำไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับมาก เพราะว่าในระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการออกแบบ จะมีการเรียนวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ซึ่งในเนื้อหาวิชา มีการสอนเกี่ยวกับวัสดุและขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราสามารถนำความรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์ไปใช้บูรณาการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-03

How to Cite

[1]
ทองทรัพย์ ไ., “การสร้างสรรค์งานปั้นบนปูนปลาสเตอร์”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 1 (2020), น. 9–21, เม.ย. 2020.