การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรเพิ่มระดับแรงดัน ด้วยเทคนิคสนับเบอร์

ผู้แต่ง

  • อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์
  • ณัฐที ถึงสุข
  • ธีรวุฒิ แสวงบุญ
  • ธนโชติ เริ่มศรี
  • นิพนธ์ เขื่อนเพชร
  • วิสิทธิ์ ศรศักดา

คำสำคัญ:

บูสคอนเวอร์เตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์, พัลส์วิดท์มอดูเลชั่น, การสวิตช์ขณะแรงดัน เป็นศูนย์เทคนิคสนับเบอร์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรเพิ่มระดับแรงดันด้วยเทคนิคสนับเบอร์ เพื่อลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในช่วงสวิตช์เริ่มนำกระแสและประสิทธิภาพการทำงานของวงจรเพิ่มระดับแรงดันหลักการและวิธีการจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ DSPTMS320F28377S ควบคุมการสวิตช์ด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม ส่วนที่สองคือการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของวงจรที่ไม่มีการกระตุ้นด้วยเทคนิคสนับเบอร์และมีการกระตุ้นด้วยเทคนิคสนับเบอร์เปรียบเทียบกับการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ผลการทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบเปรียบเทียบกับการจำลองพบว่าวงจรเพิ่มระดับแรงดันที่มีการกระตุ้นเทคนิคสนับเบอร์สามารถลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในช่วงสวิตช์เริ่มนำกระแสได้ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในขณะที่มีแรงดันคงที่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรได้มากกว่า 6%  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-03

How to Cite

[1]
ไชยธนกุลวัฒน์ . อ. ., ถึงสุข ณ., แสวงบุญ ธ., เริ่มศรี ธ. ., เขื่อนเพชร น., และ ศรศักดา ว. ., “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรเพิ่มระดับแรงดัน ด้วยเทคนิคสนับเบอร์ ”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 1 (2020), น. 22–34, เม.ย. 2020.