การศึกษาเวลาในการเคลื่อนที่ของเครื่องเจาะแผ่น PCB จากการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้แต่ง

  • ณัฐที ถึงสุข
  • ณัฐพงศ์ จอมทอง
  • ธีรวุฒิ แสวงบุญ
  • อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์

คำสำคัญ:

เครื่องเจาะแผ่น PCB ขนาดเล็ก, ไมโครคอนโทรลเลอร์, สเต็ปปิ้งมอเตอร์

บทคัดย่อ

เครื่องเจาะแผ่น PCB ขนาดเล็กได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเจาะแผ่น PCB ให้มีความเที่ยงตรงและรวดเร็วตามตำแหน่งซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นระบบควบคุม ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเวลาในการเคลื่อนที่ของเครื่องเจาะแผ่น PCB ขนาดเล็กจากการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ระยะทางในการเคลื่อนที่เป็น 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm และ 100 mm นอกจากนั้นความถี่ที่ 50 Hz, 100 Hz และ 500 Hz ถูกใช้สำหรับควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ โดยพบว่าการเคลื่อนที่ในทุกความถี่สำหรับการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์เป็นเชิงเส้น นอกจากนั้นเมื่อให้ความถี่ที่สูงขึ้นส่งผลให้ความเร็วในการเคลื่อนที่สั้นลง แต่อย่างไรก็ตามความชันที่เกิดขึ้นมีค่าแตกต่างกันโดยความชันที่ความถี่ 50 Hz, 100 Hz และ 500 Hz เป็น 0.1926, 0.0931 และ 0.0521 ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-03

How to Cite

[1]
ถึงสุข ณ., จอมทอง ณ., แสวงบุญ ธ., และ ไชยธนกุลวัฒน์ อ. . ., “การศึกษาเวลาในการเคลื่อนที่ของเครื่องเจาะแผ่น PCB จากการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 1 (2020), น. 35–43, เม.ย. 2020.