การควบคุมฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย ที่มีกลไกการกรองกำลังแอกทีฟแบบขนาน

ผู้แต่ง

  • อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์
  • ณัฐที ถึงสุข
  • ธีรวุฒิ แสวงบุญ
  • ศักดาวุฒิ บุญตั้ว
  • นฤพร คงคราญ

คำสำคัญ:

ผลรวมความเพี้ยน, ตัวกรองกำลังแอกทีฟ, อาคารที่อยู่อาศัย, เฟสลูปล็อค, การกรองผ่านต่ำ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการควบคุมฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยพร้อมกลไกการกรองกำลังแอกทีฟแบบขนาน เพื่อกรองกระแสที่ผิดเพี้ยนจากภาพคลื่นไซน์ที่เกิดจากการจ่ายโหลดไม่เชิงเส้นในอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งทำให้เกิดฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า งานวิจัยนี้ผู้วิจัยทดสอบหลักการของกลไกที่นำเสนอด้วยโปรแกรม Matlab/Simulink และเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ต้นแบบที่สร้างขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบที่เสนอ ผลการจำลองระบบแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการเกิดฮาร์มอนิกส์ (THD) ให้เหลือเพียง 25.48% ซึ่งยืนยันว่ากลไกสามารถทำงานได้ตาม วัตถุประสงค์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-03

How to Cite

[1]
ไชยธนกุลวัฒน์ อ. . ., ถึงสุข ณ., แสวงบุญ ธ., บุญตั้ว ศ., และ คงคราญ น., “การควบคุมฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย ที่มีกลไกการกรองกำลังแอกทีฟแบบขนาน”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 1 (2020), น. 44–55, เม.ย. 2020.