การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • ธณิดา โขนงนุช
  • อลงกรณ์ เมืองไหว เมืองไหว

คำสำคัญ:

โซ่อุปทาน, โซ่คุณค่า, เฟอร์นิเจอร์ไม้

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เทคนิคการบริหารคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โซ่อุปทาน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) การวิเคราะห์ SWOT อีกทั้งยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โซ่อุปทาน อันได้แก่ หลักการโซ่คุณค่า (Value chain) ที่บอกถึงกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนภายในอุตสาหกรรม ผังกิจกรรมการไหลของข้อมูลสารสนเทศและวัสดุ (IDEF0: Integration definition for function modeling) จากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาจากกระบวนการของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ หลังจากนั้นจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สู่การกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นโดยใช้เครื่องมือ แผนผังสายธารคุณค่า (Value stream mapping: VSM) เพื่อแสดงความสัมพันธ์และพัฒนาโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลจากการวิจัยพบว่าการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องทราบถึงต้นทุนและการดำเนินงานตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงจะทำให้เกิดการวางแผนในการบริหารอุตสาหกรรมได้อย่างถูกวิธีและยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-03

How to Cite

[1]
โขนงนุช ธ. และ เมืองไหว อ. เ., “การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 1 (2020), น. 66–75, เม.ย. 2020.