การพัฒนาภาพแบบชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จากไม้ทางการขนส่ง

ผู้แต่ง

  • ปรารถนา ศิริสานต์
  • ภัทรพล พลูแสง
  • วริษฐา สายทองคำ
  • อรญาณี พรมาพงษ์

คำสำคัญ:

การพัฒนาภาพแบบ, ชุดโต๊ะอเนกประสงค์, ไม้ทางการขนส่ง

บทคัดย่อ

การพัฒนาภาพแบบชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จากไม้ทางการขนส่ง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาภาพแบบชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จากไม้ทางการขนส่ง 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของภาพแบบชุดโต๊ะอเนกประสงค์จากไม้ทางการขนส่ง วิธีวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนแรก คือการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และวัสดุไม้ทางการขนส่ง จากนั้นกำหนดแนวคิดในการทำแบบร่างบรรจุภัณฑ์และดำเนินการออกแบบ โดยใช้แนวคิดภาพแบบรถโฟลค์ตู้มีความคลาสสิค และสวยงาม โดยนำเอกลักษณ์ สีสัน และความอเนกประสงค์ของตัวรถโฟลค์ตู้ มาพัฒนาภาพแบบชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จากไม้ทางการขนส่ง  3 ภาพแบบ และทำการสร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจในภาพแบบพบว่า ภาพแบบรถโฟลค์ตู้ปี ค.ศ 1950 – 1967 เป็นโฉมหน้าหน้าวี T1 โดยมีไฟเลี้ยวอยู่ข้างกระบังรับลม ไฟหน้ายุบตัวเข้าไปในหน้ารถ โครงสร้างของรถมีความยาวและมีคลานหลังคาที่ใส่ของพร้อมบานเปิดประตูข้างเปิดคล้ายกับประตูบ้าน มีระดับความพึงพอใจด้านความแข็งแรงอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55) ด้านประโยขน์การใช้สอยสะดวกสบายอยู่ในระดับมาก ( =4.44) และด้านความสวยงามอยู่ในระดับมาก ( =3.44) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นนอกจากภาพร่างภาพทรงและความสวยงามแล้ว ควรคำนึงถึง ต้นทุน และกระบวนการของขั้นตอนในการผลิต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-03

How to Cite

[1]
ศิริสานต์ ป., พลูแสง ภ., สายทองคำ ว., และ พรมาพงษ์ อ., “การพัฒนาภาพแบบชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จากไม้ทางการขนส่ง”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 1 (2020), น. 76–87, เม.ย. 2020.