การพยากรณ์ค่ารังสีดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก (ประเทศไทย)

ผู้แต่ง

  • สมพร เรืองสินชันวานิช
  • กิตติศักดิ์ คงสีไพร 0897079099

คำสำคัญ:

การพยากรณ์, รังสีอาทิตย์, การถดถอยพหุคูณ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยากรณ์ค่ารังสีอาทิตย์แบบรายปักษ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จากการสร้างสมการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรอิสระที่ประกอบด้วย อุณหภูมิอากาศสูงสุด และอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่หาได้จากเว็บไซต์อุตุนิยมวิทยาทั่วไป  ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนแรกในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 72 ข้อมูล จะใช้สำหรับการสร้างสมการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  และข้อมูลส่วนที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน 63 ข้อมูล  จะใช้สำหรับการทดสอบผลการพยากรณ์ที่ได้จากสมการพยากรณ์  โดยสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์  และผลจากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ของการพยากรณ์ค่ารังสีอาทิตย์แบบรายปักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับค่ารังสีอาทิตย์ที่ได้จากการวัดจริงอยู่ที่ 6.134 เปอร์เซ็นต์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-15

How to Cite

[1]
เรืองสินชันวานิช ส. . และ คงสีไพร ก., “การพยากรณ์ค่ารังสีดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก (ประเทศไทย)”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 52–58, ต.ค. 2020.