การศึกษาการเรียนที่เหมาะสมสำหรับรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้แต่ง

  • ธณิดา โขนงนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • อลงกรณ์ เมืองไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

การบริหารคุณภาพ, โซ่คุณค่า, การวิเคราะห์ SWOT

บทคัดย่อ

     งานวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนที่เหมะสมสำหรับรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ส่งผลต่อผลการเรียนในบางประการซึ่งรูปแบบงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การเก็บข้อมูลและสำรวจด้วยวิธีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามและการระดมความคิดถึงปัญหา อุปสรรคที่พบในการเรียนการสอน รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมให้กับปัญหาที่พบในแต่ละปัญหาของรายวิชาจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของนักศึกษาสาชาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากการวิจัยพบว่าปัญหาที่สำคัญในการเรียนการสอนที่นำมาสู่การจัดรูปแบบที่เหมาะสมนี้ คือ การมาเรียนสายของนักศึกษา และกิจกรรมทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากจนกระทบต่อการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว แต่ทั้งนั้นถึงจะพบปัญหาดังที่กล่าวมา โดยจากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT) พบว่าจุดแข็งของกิจกรรมเหล่านี้คือ นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร การร่วมมือการทำงาน ความสามัคคี จนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นการจัดรูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนวิชานี้คือ มีการเช็คชื่อตอนเข้าเรียนเพียงครั้งเดียว มีการให้คะแนนจิตพิสัยเพิ่มเติม และต้องบอกถึงกิจกรรมที่จะมาถึงล่วงหน้าประมาณ 2 อาทิตย์และอาจารย์ต้องแจ้งกับนักศึกษาว่าคาบใด และวันใดมีการเลื่อนและการชดเชยเวลาในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

References

กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสุข. (2563ก). คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน". เส้นทางสู่การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ บริษัท บพิธ การพิมพ์.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2544). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อลงกรณ์ เมืองไหว. (2557). การบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม. (เอกสารประกอบการสอน). สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-30

How to Cite

[1]
โขนงนุช ธ. และ เมืองไหว อ., “การศึกษาการเรียนที่เหมาะสมสำหรับรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 104–112, ก.ย. 2021.