การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ

ผู้แต่ง

  • จิรวัฒน์ สิตรานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • ศรีมา แจ้คำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • อังคณา มากมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • ฉัตรชัย อุ่นวิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำสำคัญ:

การหมุนเวียน, อัตราการไหลเชิงมวล, ประสิทธิภาพทางความร้อน

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ ซึ่งลักษณะการทำงานของระบบจะอาศัยความดันในการขับเคลื่อนการไหลของสารทำงาน การทำงานของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน การให้ความร้อน การขับดัน การระบายความร้อน และการหมุนเวียน จากการทดลองพบว่าอัตราการไหลเชิงมวลของไอน้ำส่งผลต่อระยะเวลาในการหมุนเวียน เมื่ออัตราการไหลสูง ระบบจะใช้เวลาหมุนเวียนน้อยลง และปริมาณพลังงานความร้อนสะสมก็ลดลงตามไปด้วย สำหรับความยาวในในการหมุนเวียนน้ำ 16 m ทำให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงสุด 87.46% โดยระยะทางที่เพิ่มขึ้นจาก 16 m. เป็น 18 m ประสิทธิภาพลดลง 13.72% และจาก 18 m เป็น 20 m ประสิทธิภาพลดลง 18.42% ดังนั้นเพิ่มระยะทางในการหมุนเวียนไอน้ำจำเป็นต้องเพิ่มความดันในระบบให้สูงขึ้นตามไปด้วย

References

จิรวัฒน์ สิตรานนท์, อมร จิตรวิโรจน์, พิชัย นามประกาย, และ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์. (2562). การศึกษาระบบการส่งถ่ายความร้อนโดยใช้ไอนํ้าเป็นสารทำงานหมุนเวียนในแนวราบ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 9(3), 238-252.

อมร จิตรวิโรจน์, จิรวัฒน์ สิตรานนท์, กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, ศรีมา แจ้คำ และ กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์. (2562, มิถุนายน). การศึกษาระบบหมุนเวียนความร้อนในแนวราบ. ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12, โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท,ชลบุรี.

อังคณา มากมี, จิรวัฒน์ สิตรานนท์, กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ และวรีภรณ์ รัตนิสสัย. (2559, มิถุนายน). การศึกษาระบบหมุนเวียนสารทำงานด้วยพลังงานความร้อน. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว, พิษณุโลก.

Dobriansky, S Y. (2011). Concepts of self-acting circulation loops for downward heat transfer (reverse thermosiphons). Energy Conversion and Management, 52, 414-25.

Perry, R. H., Green, D. W., & Maloney, J. O. (1997). Perry's chemical engineers' handbook (7th edition). New York: McGraw-Hill Inc.

Sitranon, J., Lertsatitthanakorn, C., Namprakai, P., Namprakai, N., Suparos, T., & Roonprasang, N. (2014). Performance enhancement of solar water heater with a thermal water pump. Journal of Energy Engineering (ASCE), 141(4), 0401403601-10.

Srikirin, P. (2002). A study of a Diffusion Absorption Refrigerator. (Doctoral dissertation), Sirinthorn International Institute of Technology, Bangkok.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29

How to Cite

[1]
สิตรานนท์ จ., แจ้คำ ศ. ., มากมี อ., และ อุ่นวิเศษ ฉ., “การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 44–54, มิ.ย. 2021.