เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง

ผู้แต่ง

  • วรพันธุ์ สมบัติธีระ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ชูชาติ ผาระนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

กังหันลม, ล้อช่วยแรงสะสมพลังงาน, พลังงานลม

บทคัดย่อ

     งานวิจัยเรื่องเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง โดยใช้ล้อช่วยสะสมพลังงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างกังหันลมแนวแกนตั้งที่ทำงานร่วมกับล้อช่วยแรงสะสมพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใบกังหันลมแนวแกนตั้งออกแบบใบกังหันลมที่ขับด้วยแรงยก ชนิดใบกังหันบันกิ (กรงกระรอก) จำนวน 8 ใบ ล้อช่วยแรงสะสมพลังงานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร หนัก  6 กิโลกรัม  ทำการทดลองที่ความเร็วลม 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ ในการทดลองที่ 1 ไม่ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การทดลองที่ 2 ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการทดลองที่ 3 ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโหลดไฟฟ้า จากการเปรียบเทียบกังหันลมทั้งสองตัว สรุปได้ว่ากังหันลมตัวที่มีล้อช่วยแรงสะสมพลังงานมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 32

References

Andrew, H., & Daniel T.G. (2020). Optimisation of a wind power site through utilization of flywheel energy storage technology, Energy Reports, 6(5), 259-265.

Boyle, G. (1996). Renewable Energy Power for A Sustainable Future. United Kingdom: Alden University.

Bouras, M., & Kouzi, K. (2017). A new design of Flywheel Energy Storage System based on a double star Asynchronous machine associated to Wind Energy, Paper presented at the 8th International Renewable Energy Congress (IREC), Amman, Jordan. Doi: 10.1109/IREC.2017.7926011.

Burton, T., Sharpe, D., Jenkins, N., & Bossanyi, E. (2001). Wind Energy Handbook, England: John Wiley & Son.

Keith, R.P. (2019). The Status and Future of Flywheel Energy Storage. Joule, 3(6), 1394-1399.

Woranuch, J. (2008), Renewable Energy (1st ed.). Bangkok: Chulalungkorn University Press.

Samuel, W., & Erik, G.H. (2017). Clean energy storage technology in the making: An innovation systems perspective on flywheel energy storage, Journal of Cleaner Production, 162, 1118-1134.

Koohi-Fayegh, S., & Rosen, M.A. (2020). A review of energy storage types, applications, and recent developments. Journal of Energy Storage, 27.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-04

How to Cite

[1]
สมบัติธีระ ว. และ ผาระนัด ช., “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 113–123, ต.ค. 2021.