เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวผนังอาคาร

ผู้แต่ง

  • มณฑล ฟักเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • เกียรติชัย บรรลุผลสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สัญญา พรหมภาสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสำคัญ:

กราฟฮิสโตแกรม, ประมวลผลด้วยภาพ, เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวผนัง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดพื้นผิวผนังอาคาร โดยอาศัยหลักการหมุนวัสดุเพื่อขัดผนังที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกควบคุมด้วยมอเตอร์ เคลื่อนที่ตามแนวดิ่งขึ้น-ลงไปตามผนังอาคาร เพื่อให้พื้นผิวขัดทำความสะอาดผนังภายนอกอาคารโดยการควบคุมแบบไร้สายได้ระยะทางสูงสุดถึง 100 เมตร จากผลการวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังขัดผนังอาคาร พบว่าคราบฝุ่นที่เกาะมีปริมาณลดน้อยลงไป และทำการทดสอบกับผนังที่มีคราบตะไคร้น้ำฝังพบว่าคราบมีสีเข้มลดน้อยลงไป โดยได้ทำการเก็บภาพผนังอาคาร เพื่อมาทำการประมวลผลด้วยภาพ (Image Processing) จากกราฟฮิสโตแกรม (Histogram) พบว่าโทนสีของภาพที่หลังจากการวิเคราะห์กราฟฮิลโตแกรมแล้วพบว่าหลังขัด ปริมาณพิกเซลของโทนสีเทาดำ เฉลี่ยที่ 5,000 พิกเซล ลดลงเหลือ 3,150 ทำให้พื้นผิวอาคารความสกปรกลดลง

References

ชุติมา ขจรณรงค์วณิช. (2554). สถาปัตยกรรมระฟ้าเชิงสัญลักษณ์. วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, 17(64), 47-53.

พัลลภ กฤตยานวัช. (2554). อาคารสูงใหญ่และตึกระฟ้าของโลก: กำเนิด วิวัฒนาการ และแนวโน้ม.วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, 17(64), 19-36.

Albagul, A., Asseni, A., Jomah, O., Omer, M., & Farge, B. (2010). Design and Fabrication of an Automatic Window Cleaning Robot. Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Signal processing, robotics, and automation. Wisconsin, United States.

Magudeeswaran, V., & Ravichandran, C. G. (2013). Fuzzy Logic-Based Histogram Equalization for Image Contrast Enhancement. Mathematical Problems in Engineering, Doi: https://doi.org/10.1155/2013/891864

Mir-Nasiria, N., Siswoyo, H. Jb., & Hazrat Alia., Md. (2018). Portable Autonomous Window Cleaning Robot. International Conference on Robotics and Smart Manufacturing, RoSMa2018, India. Doi: 10.1016/j.procs.2018.07.024

Tohru, M. (2006). Development of Small-size Window Cleaning Robot by Wall Climbing Mechanism. International Symposium on Automation and Robotics in Construction, Tokyo, Japan.

Zhang., H. (2007). Mechanical Design and Dynamics of an Autonomous Climbing Robot for Elliptic Half-shell Cleaning. International Journal of Advanced Robotic Systems, 4(4), 437-446.

Łab˛ed´z, P., Skabek, K., Ozimek, P., & Nytko, M. (2021). Histogram Adjustment of Images for Improving Photogrammetric Reconstruction. Sensors, 21(4654), 1-20. Doi: 10.3390/s21144654

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-03

How to Cite

[1]
ฟักเอม ม., โอฬารทิชาชาต ป. ., ศรีสัตตบุตร ธ. ., บรรลุผลสกุล เ. ., และ พรหมภาสิต ส. ., “เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวผนังอาคาร”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 271–280, ธ.ค. 2021.