การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตกำลังอัดสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาทดแทนมวลรวมละเอียด

ผู้แต่ง

  • จิรา ธรรมนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • เอื้อบุญ ที่พึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

เถ้าก้นเตา, การบ่มภายใน, คอนกรีตกำลังอัดสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้เถ้าก้นเตาทดแทนมวลรวมละเอียด ต่อกำลังอัดของคอนกรีตกำลังอัดสูง  กำหนดอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 โดยการใช้เถ้าก้นเตาทดแทนมวลรวมละเอียดที่ ร้อยละ 0, 10, 20, 30  และ 50  โดยปริมาตร  และใช้เถ้าลอยทดแทนปูนซีเมนต์ ร้อยละ 0,  10 และ 30 โดยปริมาตร  จากการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน (ระยะเวลาการบ่มน้ำ 14 วัน)  พบว่าค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีค่าสูงกว่าคอนกรีตควบคุมเมื่อใช้เถ้าก้นเตาทดแทนมวลรวมละเอียดไม่เกินร้อยละ 30  โดยมีค่ากำลังอัดสูงสุด 514.8 kg/cm2 และเมื่อใช้เถ้าลอยทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน พบว่า การใช้เถ้าลอยทดแทนปูนซีเมนต์ในอัตราร้อยละ10 เท่านั้น ที่มีค่ากำลังอัดของคอนกรีตมากกว่ากรณีไม่ใช้เถ้าลอย

References

ณัฐกรณ์ ดีสูงเนิน, รวิสรา แก้ววิเชียร, ศรันยู หทัยพิชิตชัย, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี และ สมนึก ตั้งเติมสิริกุล. (2556). ผลของการใช้เถ้าก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดต่อสมบัติด้านกำลังของคอนกรีต. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ.

ปริญญา จินดาประเสริฐ, และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2549). ปูนต์ซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุพัฒน์ชัย ใจช่วย, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี, พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ และ สมนึก ตั้งเติมสิริกุล. (2555). ผลของการกักเก็บน้ำของเถ้าก้นเตาต่อการหดตัวของคอนกรีต. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 8, ชลบุรี.

Cheng, A. (2012). Effect of incinerator bottom ash properties on mechanical and pore size of blended cement mortars. Materials and design, 36, 859-864.

Antoni, C., Lucky, C, & Djwantoro, H. (2015). The impact of using fly ash, silica fume and calcium carbonate on the workability and compressive strength of mortar. Procedia Engineering, 125, 773-779.

Cadersa, A. S., & Auckburally, I. (2014). Use of unprocessed coal bottom ash as partial fine aggregate replacement in concrete. University of Mauritius Research Journal, 20, 62-84.

Kasemchaisiri, R., & Tangtermsirikul, S. (2007). A Method to determine water retainability of fine porous aggregate for design and quality control of fresh concrete. Journal of Construction and Building Materials, 21, 1322-34

Andrade, L.B., Rocha, J.C., & Cheriaf, M. (2009). Influence of coal bottom ash as fine aggregate on fresh properties of concrete. Construction and Building Materials. 23: 609-614.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-14

How to Cite

[1]
ธรรมนิยม จ. และ ที่พึ่ง เ. . ., “การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตกำลังอัดสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาทดแทนมวลรวมละเอียด”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 292–300, ธ.ค. 2021.