การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม

ผู้แต่ง

  • สมพร เรืองสินชัยวานิช มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • กิตติศักดิ์ คงสีไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

การพยากรณ์, การใช้พลังงานไฟฟ้า, โครงข่ายประสาทเทียม

บทคัดย่อ

     บทความวิจัยเรื่องการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้วิธี ANN มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาในวางแผนพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เกิดความเหมาะสมต่อไปในอนาคต และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้ระหว่างการวัดด้วยเครื่องมือวัดกับการพยากรณ์ด้วยวิธี ANN  จากการศึกษาในสถานศึกษาตัวอย่าง คือ สถานศึกษา A และสถานศึกษา B  ตัวแปรที่ใช้ประกอบด้วยค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบโหลด โดยใช้ข้อมูลในปีพ.ศ. 2557 ในการเรียนรู้ของระบบ ANN  และข้อมูลในปีพ.ศ. 2558 ใช้สำหรับการทดสอบผลพยากรณ์  สถิติที่ใช้ คือ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (%Error)  ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษา A มีค่าความคลาดเคลื่อน 4.76% และสถานศึกษา B มีค่าความคลาดเคลื่อน 6.63%

References

กระทรวงพลังงาน. (2559). Thailand Electricity Load Profile. ค้นจากhttp://www.command.energy.go.th/ egatLoadprofile/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (2558). อัตราค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. ค้นจาก http://www.erc.or.th/ ERCWeb2/ Upload/ Document/PEAใบอัตราค่าไฟฟ้า58-60.pdf วันที่สืบค้น 10 ม.ค. 2560

เจษฎา เรืองแสง. (2555). การพัฒนาสมการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

สมพร เรืองสินชัยวานิช. (2560). การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.

Hasmat, M., & Savita, S. (2016, June). Application of Artificial Neural Network for Long Term Wind Speed Prediction. In 2016 Conference on Advances in Signal Processing (CASP), Pune, India, 217-222. Doi: 10.1109/CASP.2016.7746168

Loghmari, I., Timoumi, Y., & Messadi, A. (2018). Performance comparison of two global solar radiation models for spatial interpolation purposes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 837–844. Doi: 10.1016/j.rser.2017.09.092

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-19

How to Cite

[1]
เรืองสินชัยวานิช ส. ., ไกรกิจราษฏร์ เ. ., และ คงสีไพร ก. ., “การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 198–206, ต.ค. 2021.