การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นวิเคราะห์แบบฟัซซี่

ผู้แต่ง

  • ปฐมพงษ์ หอมศรี บริษัท เอสพีพี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คำสำคัญ:

การเลือกสถานที่ตั้ง, โรงงานผลิตเอทานอล, กระบวนการจัดลำดับชั้น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งและวิเคราะห์เปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา โดยใน 3 ทางเลือก ได้แก่ อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอหนองบุญมาก โดยใช้เทคนิคกระบวนการแบบลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ มาประเมินหาค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่มีความสำคัญ 5 ลำดับแรกจากการกลั่นกรองปัจจัยของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งวัตถุดิบ การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค แหล่งต้นกำลังและเชื้อเพลิง และแหล่งแรงงาน     ซึ่งปัจจัยที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญมากที่สุด คือ แหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนสินค้าถึง 65% และเป็นค่าใช้จ่ายที่ผูกมัดระยะยาว ในการวิเคราะห์ผลของการวิจัย พบว่าอำเภอครบุรีเหมาะสมสำหรับเป็นทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคะแนน 0.426 ขณะที่อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอเสิงสาง มีคะแนนความสำคัญ 0.361 และ 0.212 ตามลำดับ ผลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหารโรงงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือศูนย์บริการโชว์รูมต่างๆ

References

ขวัญชัย อินหันต์ และ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง. (2559). การจัดลำดับความสำคัญข้อบกพร่องด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่: กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26 (3), 427-436.

ณัฐวุฒิ นาดี. (2555). การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค AHP และ Break-even analysis กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เป็ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ธัญยรัตน์ ติยอภิสิทธิ์ และ อรรถพล สมุทคุปติ์. (2560). ตัวแบบในการคัดเลือกผู้ให้บริการการบำรุงรักษายานพาหนะโดยอาศัยเทคนิคฟัซซี่ เอเอชพี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 24 (3), 127-141.

ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางในจังหวัดหนองคาย.วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 7 (2), 10-18.

ปราโมทย์ ลือนาม. (2556). การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี: แนวความคิดและการประยุกต์, วารสารการจัดการสมัยใหม่, 11 (1), 1-12.

ปิยะ รนต์ละออง. (2556). ระบบการตัดสินใจคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.

วรพจน์ พันธุ์คง, ธรินี มณีศรี และชวลิต มณีศรี. (2560). การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับการประเมินทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล. วิศวสารลาดกระบัง, 34 (2), 37-43.

สิทธิพร พิมพ์สกุล. (2551). การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน. บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-02

How to Cite

[1]
หอมศรี ป., “การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นวิเคราะห์แบบฟัซซี่”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 253–270, ธ.ค. 2021.