การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมด้วยแบบจำลองสถานการณ์

ผู้แต่ง

  • ปกรณ์ แสนจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • อลงกรณ์ เมืองไหว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฎพิบูลสงคราม
  • นพดล อ่ำดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำสำคัญ:

มะพร้าวน้ำหอม, กระบวนการผลิต, การจำลองสถานการณ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้เหมาะสมกับสถานประกอบการ โดยศึกษาการผลิตตั้งแต่มะพร้าวมีการขนส่งมายังการผลิตกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายซึ่งมีทั้งหมด 12 สถานีงาน และศึกษาว่าสถานีงานใดควรมีการปรับปรุง โดยในงานวิจัยนี้ได้นำวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฟกซิม (FlexSim) มาใช้ในการคาดคะเนกระบวนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสถานประกอบการไม่ต้องลงทุนทำการปรับปรุงหรือสร้างสถานการณ์จากการทำงานจริงในปัจจุบัน จากผลการวิเคราะห์และยกระดับประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้พบว่ามีอยู่ 3 กระบวนการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบการได้และสามารถลดเวลาในการทำงานได้ถึงร้อยละ 39.58 จากการดำเนินงานในปัจจุบัน

References

กรมการขนส่งทางบก. (2559). โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ. ค้นจาก http://www.thaitruckcenter.com

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2565). สถิติการส่งออก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ค้นจาก http://impexp.oae.go.th/service/export.php?S_YEAR=2564

นิกร จันภิลม, สุภาณี เส็งศรี และกอบสุข คงมนัส. (2561). ทัศนคติของอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation). วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 10(2), 222-233.

Bathini, S.K., Raju, G., & Janardhana, G. (2018). Simulation Modelling and Analysis of Flexible Manufacturing Systems with flexsim software. Research Journal of Engineering and Technology, 9, 85. Doi: 10.5958/2321-581X.2018.00013.2

Burduk A, Chlebus, E., Nowakowski, T., & Tubis, A. (2019). Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance. New York: Springer.

Shannon, R.E. (1975). Systems Simulation the Art and Science. n.p.

Syahputri, K., Sari, R.M., Rizkya, I., Tarigan, U., & Agustina. (2021). Simulation of vise production process using Flexsim Software. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1122(1), 012036. Doi: 10.1088/1757-899x/1122/1/012036

Zhu, X., Zhang, R., Chu, F., He, Z., & Li, J. (2014). A Flexsim-based Optimization for the Operation Process of Cold-Chain Logistics Distribution Centre. Journal of Applied Research and Technology, 12, 270-278. Doi: 10.1016/S1665-6423(14)72343-0

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-14

How to Cite

[1]
แสนจิตต์ ป., เมืองไหว อ., และ อ่ำดี น., “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมด้วยแบบจำลองสถานการณ์”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 254–265, พ.ย. 2022.