การทดลองนวัตกรรมบอลดินเผาโดยใช้ส่วนผสมดินเหนียว ขี้เถ้าแกลบ และขี้เถ้ากากกาแฟ สำหรับการปลูกข้าว

ผู้แต่ง

  • วิมล ทองดอนกลิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • นฤพล สิงห์กลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, บอลดินเผา, การปลูกข้าว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทดลองและสร้างสูตรส่วนผสมเนื้อดินนวัตกรรมบอลดินเผาสำหรับการปลูกข้าว และเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นทั้งก่อนและหลังเผา ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากหาสูตรผสมจากวัตถุดิบ 4 ชนิด ได้แก่ ดินพื้นบ้าน ขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้ากากกาแฟและ กัมมันต์ 20 โดยกำหนดความถี่ของวัตถุดิบอยู่ที่ 5–90 เปอร์เซ็นต์ ผสมและการขึ้นรูปตามอัตราส่วนที่กำหนดและทดสอบเพื่อให้ทราบสมบัติทางกายภาพเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพก่อนเผาและคุณสมบัติทางกายภาพหลังเผาอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส โดยเลือกสูตรส่วนผสมที่มีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมมากที่สุดคือสูตรส่วนผสมที่ 7 โดยมีส่วนผสมของดินพื้นบ้าน 30 ขี้เถ้าแกลบ 35 ขี้เถ้ากากกาแฟ 35 และกัมมันต์ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีอัตราการ หดตัวหลังเผา ร้อยละ 18.21 ความแข็งแรง (kg/cm3) ร้อยละ 1 การดูดซึมน้ำ ร้อยละ 92.05 และสามารถทนไฟได้ หลังจากนั้นปั้นด้วยมือให้มีลักษณะเป็นลูกบอลทรงกลม 4 ขนาด คือ 1 2 3 และ 4 เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่าเนื้อดินสามารถคงรูปได้หลังเผา สามารถทนไฟได้ สามารถขึ้นรูปด้วยรูปทรงที่กำหนดไว้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถผลิตได้ด้วยกระบวนการขึ้นรูปอย่างง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสามารถต่อยอดเพื่อการผลิตและจำหน่ายได้ตามที่กำหนดไว้

References

จีรพันธ์ สมประสงค์. (2535). เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์

ชูชาติ มีพาด เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ตำบลดงประคำ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563.

ทวี พรหมพฤกษ์. (2523). ,เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์

ภรดี พันธุภากร. (2558). การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”. (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30

How to Cite

[1]
ทองดอนกลิ้ง ว. และ สิงห์กลิ่น น., “การทดลองนวัตกรรมบอลดินเผาโดยใช้ส่วนผสมดินเหนียว ขี้เถ้าแกลบ และขี้เถ้ากากกาแฟ สำหรับการปลูกข้าว”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 382–396, ธ.ค. 2022.