การออกแบบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกข้างด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม

ผู้แต่ง

  • ศุภสิทธิ์ มะโนเครื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • อดิเรก ชัยนวกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ธีรวัฒน์ แสงกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสำคัญ:

แม่พิมพ์แบบแยกข้าง, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม, พารามิเตอร์ของการฉีด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเอาคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer-aided engineering, CAE)เข้ามาช่วยในการปรับตั้งพารามิเตอร์เริ่มต้นของการฉีดกรวยกรอกน้ำ ด้วยวัสดุชนิดพลาสติกชนิดโพลีโพรพีลิน (Polypropylene; PP) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ ความดันฉีด (Injection pressure) แรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping force) การออกแบบระบบหล่อเย็น (Cooling system)  เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ก่อนเริ่มกระบวนการฉีดซึ่งเป็นกระบวนการที่สูญเสียเวลา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์การฉีดที่ได้รับจากการปรับตั้งที่เครื่องฉีดจริงเปรียบเทียบกับ CAE ดังนี้ ความดันฉีด (Pressure) คือ 400 bar ลดลง 0.4%, ความดันฉีดย้ำ (Holding pressure) คือ 285 bar เพิ่มขึ้น 1.38% แรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping force) คือ  80 t เพิ่มขึ้น 8.89%  ปริมาณพลาสติกที่ใช้ คือ 37.08 g เพิ่มขึ้น 58.06% และเวลาในการฉีดพลาสติก คือ 1.5 s เพิ่มขึ้น 50% ดังนั้นงานวิจัยนี้เพื่อลดเวลาของกระบวนการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉีดที่เป็นกระบวนการหลักที่เกิดการสูญเสีญเวลามาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานฉีดพลาสติกอื่นๆได้

References

ชาลี ตระการกูล. (2546). การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ดำรง ไชยธีรานุวัฒศิริ. (2536). การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม. (2560). งานฉีดพลาสติก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล. (2559). การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคการจำลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, 11(1), 101-109.

Banerjee, A. G. (2006). Computer Aided Design of Side Actions in Injection Molding of Complex Parts. (Master Thesis). The University of Maryland, USA.

Dang, X. P. (2014). General frameworks for optimization of plastic injection molding process parameters. Simulation Modelling Practice and Theory, 41, 15–27.

Daya, M. (2018, December 26). Injection parameter of PP material. Retrieved from http://www.dayamachinery.com/injection-parameter-of-pp-material/.

Deng, Y. M., Lam, Y. C., & Britton, G. A. (2002). A CAD-CAE integrated injection molding design system. Engineering with Computers, 18(1), 80-92.

Goktas, M., Guldas, A., & Bayraktar, O. (2016, May). Cooling of Plastic Injection Moulds Using Conformal Cooling Canals. Paper presented at the 3rd International Conference on Engineering and Natural ScienceAt, Sarajevo, Bosnia.

Jeong, S. W. (2013). Conditions of rib design for polycarbonate resin with high glossy surfaces. Journal of Mechanical Science and Technology, 27(10), 3023-3028.

Kamalrudin, M., Mohan, S, Jun, L. P., & Abdullah, R. W. (2008, August). The mold cost estimation calculator for plastic injection mold manufacturing. Information Technology conference International Symposium, 4, Kuala Lumpur, Malaysia.

Kapila, A., Singh, K., Singh, K., Arora, G., Arora, G., & Agarwal, N.. (2015). Effect of Varying Gate Size on the Air Traps in Injection Molding. International Journal of Current Engineering and Technology, 5(1), 161-166.

Pankade, S. B., Choudhari, U. M., & Reddy, A. C. (2011). Computer integrated Injection mould split design-reverse engineering approach. International Journal of Applied Engineering Research, 6(13), 1661-1672.

Sulaiman, N. A., Deqiuang, Z., Usman, M. M., & Ahmad, A. S. (2018). Application of CAD/CAE Tools in the Design and Analysis of Plastic Injection Mould. Journal of Advanced Research Design, 40(1), 1-8.

Ye, X. G., Fuh, J. Y. H., & Lee, K. S. (2004). Automatic Undercut Feature Recognition for Side Core Design of Injection Molds. Journal of Mechanical Design, 126(3), 519-526.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-29

How to Cite

[1]
มะโนเครื่อง ศ. ., ชัยนวกุล อ., และ แสงกาศ ธ., “การออกแบบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกข้างด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 192–206, ก.ค. 2023.