การประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R32

ผู้แต่ง

  • ประพันธ์พงษ์ สมศิลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ทรงสุภา พุ่มชุมพล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อำไพศักดิ์ ทีบุญมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อภินันต์ นามเขต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

การอบแห้งเป็นกระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการอบแห้งมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคการอบแห้งให้ประหยัดพลังงานจึงมีความจำเป็น ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาเทคนิคการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อน ซึ่งในการศึกษาได้สร้างเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R32 เพื่อประเมินสมรรถนะและได้เลือกใช้กล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ในการทดสอบ โดยทดลองภายใต้เงื่อนไขดังนี้ อุณหภูมิอบแห้งเท่ากับ 50, 55 และ 60 °C และความเร็วลมเท่ากับ 1.0, 1.5 และ 2.0 m/s ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน ได้แก่ อัตราการอบแห้ง อัตราการดึงออกน้ำจำเพาะ ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อน ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งและความเร็วลมมีผลทำให้อัตราการอบแห้ง และอัตราการดึงน้ำออกจำเพาะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่าอุณหภูมิอบแห้งและความเร็วลมมีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนค่อนข้างน้อย และสุดท้ายจากการทดลองพบว่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนที่ศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 4.34–4.45

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-29

How to Cite

[1]
สมศิลา ป. ., พุ่มชุมพล ท. ., ทีบุญมา อ. ., และ นามเขต อ., “การประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R32”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 207–222, ก.ค. 2023.