การจัดชุดขนาดเฟอร์นิเจอร์การยศาสตร์สำนักงานตามความสัมพันธ์ของสัดส่วนร่างกายด้วยเทคนิคจัดกลุ่มแบบเคมีน

ผู้แต่ง

  • ปรีชาพล บุญส่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สุธนิตย์ พุทธพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

การยศาสตร์, เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน, เฟอร์นิเจอร์

บทคัดย่อ

สัดส่วนร่างกายบุคคลมีผลต่อขนาดโต๊ะเก้าอี้ในสำนักงาน เพื่อการนั่งปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์ แต่การผลิตเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมรายบุคคลนั้นเป็นไปค่อนข้างยาก การมีจำนวนชุดขนาดที่มากขึ้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกใช้โต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะสมกับสัดส่วนร่างกายได้ งานวิจัยนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางในการผลิตโต๊ะเก้าอี้ในสำนักงานโดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาความเหมาะสมของขนาดความสูงโต๊ะเก้าอี้สำนักงานที่ใช้แพร่หลายปัจจุบันกับสัดส่วนร่างกายของคนไทยวัยทำงาน และหาชุดขนาดความสูงของโต๊ะเก้าอี้ที่มีความเหมาะสมกับสัดส่วนร่างกายวัยทำงานด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน การศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกายและความสูงของโต๊ะเก้าอี้ขนาดมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายในสำนักงานที่มีขนาดเดียวจากกลุ่มตัวอย่าง 857 คนพบว่า มีค่าความเหมาะสมเพียง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 แต่เมื่อจัดกลุ่มชุดขนาดของโต๊ะเก้าอี้เป็น 2 (S และL) และ 3 (S M และL) ขนาด ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน ได้ให้ค่าความเหมาะสมเพิ่มเป็นร้อยละ 89.38 และ 96.03 ตามลำดับ ดังนั้นจึงเสนอขนาดความสูงของโต๊ะเก้าอี้จำนวน 3 ขนาดคือ S, M และ L เพื่อนำไปกำหนดชุดขนาดความสูงโต๊ะเก้าอี้ในสำนักงานที่เหมาะสมกับสัดส่วนคนไทยวัยทำงานสำหรับการผลิตต่อไป

References

กิตติ อินทรานนท์. (2553). การยศาสตร์ = Ergonomics (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จันทณี นิลเลิศ. (2560). การนั่งตามหลักการยศาสตร์. Siriraj Medical Bulletin, 10(1), 23–28.

ปริญญา สงวนสัตย์. (2558). การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning. นนทบุรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

สุทธิ์ ศรีบูรพา. (2544). เออร์กอนอมิกส์ (การยศาสตร์) ว่าด้วยการนั่งและเก้าอี้ = (Ergonomics on sitting and chairs). กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.

อนุดา ถิรัฏฐานกุล และวริศรา เบ้านู. (2564). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการยศาสตร์ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ต่อโรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, 6(3), 38–44.

Abimbola O.A., Kolawole, A., & Ekepre C.O. (2019). Application of Fuzzy Clustering Methodology for Garment Sizing. American Journal of Data Mining and Knowledge Discovery, 4(1). Doi: 10.11648/j.ajdmkd.20190401.15

Afzan, Z.Z., Hadi, S.A., Shamsul, B.T., Zailina, H., Nada, I., & Rahmah, A.R.S. (2012, July). Mismatch between school furniture and anthropometric measures among primary school children in Mersing, Johor, Malaysia. Network of Ergonomics Societies Conference (SEANES), Langkawi, Malaysia.

Doi: 10.1109/SEANES.2012.6299557

Agha, S.R. (2010). School furniture match to students’ anthropometry in the Gaza Strip. Ergonomics, 53(3), 344–354.

Castellucci, H.I., Viviani, C., Arezes, P., Molenbroek, J.F.M., Martínez, M., & Aparici, V. (2021). Application of mismatch equations in dynamic seating designs. Applied Ergonomics, 90, 103273. https://doi.org/10.1016/J.APERGO.2020.103273

Chaffin, D.B., Andersson, G.B.J., Martin, B.J. (2006). Occupational biomechanics (4th ed). Canada: John Wiley & Sons.

Chatterjee, I. (2019, October). A Comparative study of Clustering Algorithms. Analytics Vidhya. Retrieved from https://medium.com/analytics-vidhya/comparative-study-of-the-clustering-algorithms-54d1ed9ea732

Dianat, I., Molenbroek, J., & Castellucci, H.I. (2018). 013-A review of the methodology and applications of anthropometry in ergonomics and product design. Ergonomics, 61(12), 1696–1720. Retrieved from https://doi.org/10.1080/00140139.2018.1502817

Esfandarani, M.S., & Shahrabi, J. (2012). Developing a new suit sizing system using data optimization techniques. International Journal of Clothing Science and Technology, 24, 27–35. Retrieved from https://doi.org/10.1108/09556221211194327

Genaidy, A.M., Huston, R.L., Dionysiou, D.D., & Karwowski, W. (2017). A system-of-systems framework for improved human, ecologic and economic well-Being. Sustainability (Switzerland), 9(4). Retrieved from https://doi.org/10.3390/su9040616

Gouvali, M.K., & Boudolos, K. (2006). Match between school furniture dimensions and children’s anthropometry. Applied Ergonomics, 37(6), 765–773.

Hsu, C.H., Lee, T.Y., & Kuo, H.M. (2009). Mining the body features to develop sizing systems to improve business logistics and marketing using fuzzy clustering data mining. WSEAS Transactions on Computers, 8(7), 1215–1224.

Jain, A.K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. Pattern Recognition Letters, 31, 651–666. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2009.09.011

Kahya, E. (2019). 004-Mismatch between classroom furniture and anthropometric measures of university students. International Journal of Industrial Ergonomics, 74, 102864. Retrieved from https://doi.org/10.1016/J.ERGON.2019.102864

Lewis, R.J., Krawiec, M., Confer, E., Agopsowicz, D., & Crandall, E. (2002). Musculoskeletal disorder worker compensation costs and injuries before and after an office ergonomics program. International Journal of Industrial Ergonomics, 29(2), 95–99. Retrieved from https://doi.org/10.1016/S0169-8141(01)00054-3

Mehidi, I., Chouaib, B.D.E., & Jabri, D. (2019, November). An Improved Clustering Method Based on K-Means Algorithm for MRI Brain Tumor Segmentation. 2019 6th International Conference on Image and Signal Processing and Their Applications (ISPA). Mostaganem, Algeria. Doi: 10.1109/ISPA48434.2019.8966891

Milecia, M. (2020, September). 8 Clustering Algorithms in Machine Learning that All Data Scientists Should Know. Retrieved from https://www.freecodecamp.org/news/8-clustering-algorithms-in-machine-learning-that-all-data-scientists-should-know/

Molenbroek, J. F., Kroon-Ramaekers, Y.M., & Snijders, C.J. (2003). Revision of the design of a standard for the dimensions of school furniture. Ergonomics, 46(7), 681–694. Retrieved from https://doi.org/10.1080/0014013031000085635

Oyewole, S.A., Haight, J.M., & Freivalds, A. (2010). The ergonomic design of classroom furniture/computer work station for first graders in the elementary school. International Journal of Industrial Ergonomics, 40(4), 437–447. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ergon.2010.02.002

Roebuck, J.A., Kroemer, K.H.E., & Thomson, W.G. (1975). Engineering anthropometry methods. 3.

Syakur, M.A., Khotimah, B.K., Rochman, E.M.S., & Satoto, B.D. (2018). Integration K-Means Clustering Method and Elbow Method for Identification of The Best Customer Profile Cluster. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 336(1), 012017. Doi: 10.1088/1757-899X/336/1/012017

Tas, M.O., & Ergi̇n, S. (2020). Detection of the Brain Tumor Existance Using a Traditional Deep Learning Technique and Determination of Exact Tumor Locations Using K-Means Segmentation in MR Images. İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, 1(2), 91-97.

Thidarat, W., & Sutanit, P. (2017). Selection Ergonomically-Sized School Desk and Chair Base on Predictive Models. Life Sciences and Environment Journal, 18(1), 83-92.

Thidarat, W., & Sutanit, P. (2019). School furniture ergonomic assessment via simplified measurements and regression models. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 41(1), 89–95.

Vithanage, C.P., Jayawardana, T.S.S., & Niles, S. N. (2013). The Development Of Pant Sizing System For Sri Lankan Females. International Journal, 1(1), 2307-227x.

Zakaria, N. (2011). Sizing system for functional clothing—Uniforms for school children. Indian Journal of Fibre & Textile Research, 36, 348-357.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-22

How to Cite

[1]
บุญส่ง ป. . และ พุทธพนม ส., “การจัดชุดขนาดเฟอร์นิเจอร์การยศาสตร์สำนักงานตามความสัมพันธ์ของสัดส่วนร่างกายด้วยเทคนิคจัดกลุ่มแบบเคมีน”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 357–372, ธ.ค. 2023.