ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2023): September 2023- December 2023 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

เผยแพร่แล้ว: 2023-10-17

บทความวิจัย