เกี่ยวกับวารสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเพื่อลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เก็บค่าลงทะเบียน ตั้งแต่เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป 

อัตราค่าลงทะเบียน มีดังนี้

1. บุคคลภายใน    ค่าลงทะเบียน  2,500  บาทต่อบทความ

2. บุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน  3,000  บาทต่อบทความ

วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ISSN (Print) : 2465-4507
ISSN (Online) : 2730-3160

ได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบ 4 พ.ศ.2564 ให้อยู่ในกลุ่ม 2

รับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับในรูปบทความวิจัย บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความวิชาการปริทรรศน์ สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีขอบเขตบทความวิจัยที่สามารถลงตีพิมพ์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมและชุมชน รูปแบบการอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ให้ใช้รูปแบบ APA 6th edition Style 

กำหนดออก  ปีละ  2 ฉบับ 

ฉบับที่  1  เดือนมกราคม – มิถุนายน 

ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม-มิถุนายน : วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม-มิถุนายน : วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-07

Research Articles

ดูทุกฉบับ