การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อหาโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมเพื่อศึกษาต่อของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองเพื่อการจำแนกสำหรับการทำนายข้อมูลเพื่อหาโอกาสเข้าศึกษาต่อ 3) เพื่อวัดประสิทธิภาพการแบ่งข้อมูลที่มีผลต่อความถูกต้องของแบบจำลองเพื่อการจำแนก ระบบที่นำเสนอในงานวิจัยพัฒนาโดยใช้ Angular นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์แสดงผลแบบอ่อนไหว (Responsive Website) การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายข้อมูลใช้วิธีการต้นไม้ตัดสินใจข้อมูลตัวอย่างจากนักศึกษาจำนวน 5,718 คน คัดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการทำนายข้อมูลจำนวน 4 คุณลักษณะ ผลการวัดประสิทธิภาพแบบจำลองเพื่อทำนายข้อมูลพบว่าแบบจำลองต้นไม้ตัดสินใจสามารถทำนายได้ถูกต้องเป็นค่าเฉลี่ย 78.04% อัตราส่วนการแบ่งข้อมูลที่ส่งผลให้แบบจำลองมีค่าความถูกต้องสูงที่สุด คือ อัตราส่วน 65:35 โดยสามารถทำให้แบบจำลองมีค่าความถูกต้องสูงที่สุด 4 สาขาวิชา

References

[1] SONG, Y., LU, Y. (2015). Decision tree methods: Applications for classification and prediction. Shanghai Archives of Psychiatry, 27(2), 130–135.
[2] Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining Inference and Prediction. Second Edition. Springer; 2009. ISBN 978-0-387-84857-0
[3] อนันต์ ปินะเต. (2560). การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการเลือกสาขาวิชาเพื่อโอกาส ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี. บทความวิจัย. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามบุญชม.
[4] ศิริพร ฉิมพลี. (2562). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติออนไลน์สำหรับการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยใช้เหมืองข้อมูล. ผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัย สวนดุสิต
[5] อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์จำนวนนักศึกษาใหม่โดยใช้กฎการจำแนกต้นไม้ตัดสินใจ. งานวิจัยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
[6] สุภลักษณ์ สีสุกอง พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร ธรา อั่งสกุล และจิติมนต์ อั่งสกุล. (2018). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. Suranaree Journal of Social Science, 12(1), 49–66.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-22