Published: 2021-11-18

การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ณัฏฐริยา ภุโพธิ์, ชมพิชาน์ เคนบ้านเป้า, อนุชิต กล้าไพรี, พัชนา สุวรรณแสน

10-18

ผลของการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์เพื่อลดการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์กล้วยแขก

สุกัญญา กล่อมจอหอ, จิติวัฒนา คำกลิ้ง, ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์

29-37

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้หมูย่าง

ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์, สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

39-46