ผลของการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์เพื่อลดการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์กล้วยแขก

ผู้แต่ง

  • สุกัญญา กล่อมจอหอ
  • จิติวัฒนา คำกลิ้ง
  • ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์

คำสำคัญ:

แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์, กล้วยแขก, การดูดซับน้ำมัน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ทดแทนแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในแป้งชุบทอดที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กล้วยแขก โดยศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ผลจากการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ทดแทนแป้งข้าวเจ้าร้อยละ 2  4  6 และ 8 ในการเตรียมน้ำแป้งชุบทอด พบว่าร้อยละของน้ำหนักกล้วยหลังชุบน้ำแป้ง (Coating pick up) มีค่าเท่ากับ 43.29 44.56 49.67 และ 53.17 ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่ากล้วยชุบน้ำแป้งที่เตรียมจากแป้งข้าวเจ้าที่มีค่าเท่ากับ 36.54 (p≤0.05) ร้อยละของน้ำหนักกล้วยแขกหลังทอด (Coating yield) มีค่าเท่ากับ 4.42 6.08 10.61 และ 11.22 ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่ากล้วยแขกสูตรปกติที่มีค่าเท่ากับ -0.62 (p≤0.05) กล้วยแขกสูตรที่ใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ทดแทนแป้งข้าวมีความชื้นร้อยละ 32.49 33.08 33.53 และ 34.31 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่ากล้วยแขกสูตรปกติที่มีความชื้นร้อยละ 30.26 โดยน้ำหนัก (p≤0.05) ปริมาณไขมันมีค่าเท่ากับร้อยละ 13.21 11.87 11.12 และ 9.26 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ในขณะที่กล้วยแขกสูตรปกติมีไขมันร้อยละ 15.42 โดยน้ำหนัก ซึ่งสูงกว่ากล้วยแขกที่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทั้งนี้พบว่าการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ทดแทนแป้งข้าวเจ้าร้อยละ 2-8 สามารถลดปริมาณไขมันในกล้วยแขกได้ร้อยละ 14.29 23.05 27.87 และ 39.92 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกล้วยแขกสูตรปกติ โดยกล้วยแขกที่ใช้แป้งชุบทอดที่เตรียมจากแป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ทดแทนแป้งข้าวเจ้าร้อยละ 2 ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมสูงกว่ากล้วยแขกสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) กล้วยแขกมีค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 51.32 11.61 และ 26.81 และมีค่าความแข็ง (Hardness) เท่ากับ 0.265 นิวตัน

References

ปิยะพร ภัทรกิจกำจร. (2547). การศึกษาสูตรและสภาวะการทอดที่เหมาะสมของแป้งชุบทอดดูดซับน้ำมันต่ำจากแป้งข้าวโพดอะไมโลสสูง แป้งข้าวเจ้าพรีเจล และแป้งข้าวเจ้า (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น).
ลัลนา ยังประสิทธิพร. (2532). การใช้แป้งข้าวพรีเจลาติไนซ์ในขนมจีน (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
วิภาวรรณ ศรีมุข. (2545). น้ำมันพืชสำหรับบริโภค. วารสารกรมวิทยาศาสตร์, 50(160), น. 9-12.
สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย. (2554). ไขมันในกล้วยแขก. ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2564, จาก https://www.thairath.co.th/content/163872
อโนมา กลิ่นเจริญ. (2539). ฟาสต์ฟูด ข้าวแกง พิชซ่า คุณค่าทางโภชนาการ. วารสารอาหารและยา, 3(1), น. 28-34.
อรอนงค์ นัยวิกุล. (2547). ข้าว: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
AOAC. (2000). Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists (17th ed.). Washington, DC.
Bouchon, P. (2009). Understanding oil absorption during deep-fat frying. Adv Food Nutr Res, 57, pp. 209-234.
Butt, N.A., Ali, T.M. & Hasnain, A. (2018). A comprehensive review on scope, characteristics and applications of instant starches in food products. Annals. Food Science
and Technology, 19(1), pp. 79- 86.
Leach, H.W., McCowen, L.D. & Schoch, T.J. (1959). Swelling power and solubility of granular starches. Cereal Chemistry, 36, pp. 534-544.
Mallikar, P., Chinnan, M.S., Balasabramaniam, V.M. & Phillips, R.D. (1997). Edible coating for deep-fat frying of starchy product. Lebensm-Wiss Technol, 30, pp. 709-714.
Na Nakorn, K, Tongdang, T. & Sirivongpaisal, P. (2009). Crystallinity and rheological properties of pregelatinized rice starches differing in amylose content.
starch/Stärke, 61, pp. 101-108.
Soltani, M., Alimardani, R. & Omid M. (2011). Evaluating banana ripening status from measuring dielectric properties. J Food Eng, 105, pp. 625-631.
Wadchararat, C., Thongngam, M. & Naivikul, O. (2006). Characterization of pregelatinized and heat moisture treated rice flours. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 40 (Suppl.), pp.
144-153.
Yadav, A. R., Guha, M., Tharanathan, R.N. & Ramteke, R.S. (2006). Changes in characteristics of sweet potato flour prepared by different drying techniques. Lebensm-
Wiss Technol, 39, pp. 20-26.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-22