ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคําฝอยต่อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส

ผู้แต่ง

  • วนิดา ชูหมื่นไวย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • กมณชนก วงศ์สุขสิน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • สมฤดี อันทะบาล สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • สิริลักษณ์ สำราญรถ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • วิลาสินี สถิตเดชกุญชร สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ปนัดดา ผ่านสำแดง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ:

โรคเบาหวาน สารยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส สารสกัดดอกคำฝอย จลนศาสตร์เอนไซม์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส จากสารสกัดหยาบดอกคำฝอยที่แช่สกัดด้วยน้ำร้อนเป็นเวลา 5 10 และ 15 นาที โดยศึกษาจลนศาสตร์ของรูปแบบการยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส และเปรียบเทียบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสระหว่างสารสกัดหยาบจากดอกคำฝอยกับยาอะคาร์โบส จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส พบว่า สารสกัดหยาบดอกคำฝอยที่แช่สกัดด้วยน้ำร้อนเป็นเวลา 15 นาที มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสดีที่สุด คือ มีค่า IC50 เท่ากับ 5.331 ± 0.234 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนยาอะคาร์โบส มีค่า IC50 เท่ากับ 0.056 ± 0.005 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากการศึกษาจลนศาสตร์ของรูปแบบการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส พบว่า สารสกัดหยาบดอกคำฝอยที่แช่สกัดด้วยน้ำร้อนเป็นเวลา 15 นาที มีกลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสเป็นแบบแข่งขันเช่นเดียวกับยาอะคาร์โบส จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบดอกคำฝอยมีแนวโน้มในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยผ่านการยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส

Author Biographies

วนิดา ชูหมื่นไวย, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhonratchasima Rajabhat University

กมณชนก วงศ์สุขสิน, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhonratchasima Rajabhat University

สมฤดี อันทะบาล, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhonratchasima Rajabhat University

สิริลักษณ์ สำราญรถ, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhonratchasima Rajabhat University

วิลาสินี สถิตเดชกุญชร, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhonratchasima Rajabhat University

ปนัดดา ผ่านสำแดง, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhonratchasima Rajabhat University

References

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. (2559). ความรู้ทั่วไป: เบาหวานชนิดที่ 2. ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.dmthai.org/news_and_knowledge/1857.

จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. (2553). สมุนไพรลดไขมันในเลือด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป.

นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร. (2339). สมุนไพรไม้พื้นบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: สำนักงานข้อมูลสมุนไพร.

วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540). สารานุกรมสมุนไพร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

ศุภมาส สบายจิตต์ สาธิยารัตน์ อาษากลาง และ สุกัญญา อำนาจเจริญ. (2559). การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสซิเดสจากสารสกัดหยาบดอกคำฝอย. ปริญานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์. (2551). เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์. (2555). ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในเขตพื้นที่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีต่อการทำงานของ เอนไซม์ไลเปส เอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์กลูโคซิเดส. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Figueiredo-González, M., Grosso, C., Valevtáo, P., Andrade, P., (2016). α-Glucosidase and α-amylase inhibitor from Myrcia spp.: a stronger alternative to acarbose?. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 118: 322 - 327.

ภาวิณี จันทะดวง, กิตติพงษ์ มิ้งขวัญ, และ ธนพล หอยสังข์. (2559). การยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ด้วยสารสกัดจากใบถั่วดาวอินคา. ปริญานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-27