ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม – ธันวาคม : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม – ธันวาคม : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27

Research Articles