สมาชิกของริงที่สอดคล้องกับการหารลงตัวบางรูปแบบ

ผู้แต่ง

  • กัญญาภัค ภัยแคล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ญาณภัทร ทองร่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • สุภัทรา เกิดมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • นิติภูมิ อัศวธิติสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ:

ริงสลับที่ที่มีเอกลักษณ์, การหารลงตัว, การหารยาว

บทคัดย่อ

กำหนดให้ R เป็นริงสลับที่ที่มีเอกลักษณ์ 1 และ m≥n เรานิยาม d∈R ที่สอดคล้องเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้
(bx^n-b) | (ax^m+d) ถ้า b | a และ
(bx^n-1) | (ax^m+d) ถ้า b^k | a
โดยที่ k คือผลหารจากการหาร m ด้วย n และ a, b∈R

References

Burton D. M., (2011). Elementary Number Theory. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Durbin J. R. (2009). Modern Algebra: An Introduction (6th ed). New York: The University of Texas at Austin. John Wiley & Sons, Inc.

Lovett S. (2015). Abstract Algebra: Structures and Applications. New York: Chapman and Hall/CRC.

Malik D. S., Mordeson John M. and Sen M. K. (1997). Fundamentals of abstract algebra. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Niven I., Zuckerman H. S. and Montgomery H. L. (1991). An Introduction to the Theory of Numbers. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Stitz C. and Zeager J. (2013). College Algebra. Retrieved Oct 10, 2022, from https://www.stitz-zeager.com/szca07042013.pdf.

เผยแพร่แล้ว

2024-06-07