คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว

ผู้แต่ง

  • กัญญาภัค ภัยแคล้ว -
  • นาตยา ปิลันธนานนท์
  • ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
  • สิรินาถ จงกลกลาง

คำสำคัญ:

คณิตศาสตร์ , การจัดการเรียนรู้

บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้เรียนจำนวนมากยังไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ มีเพียงความเชื่อที่ว่าคนเก่งเท่านั้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งไม่เป็น ความจริง คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝนเพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้กระบวนการคิด นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน อีกทั้งวิธีการที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนั้นมีอยู่หลายวิธี ซึ่งจะนำไปสู่การชื่นชอบในวิชาคณิตศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจแนวคิดคณิตศาสตร์อย่างชัดเจน จะทำให้เกิดความสุขในการเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่

References

คมชัดลึก. (2564). ทำไม "เด็กไทย" เกลียดคณิตศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/474641

ณัฐดนัย เนียมทอง. (2561). คณิตศาสตร์กับกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566, จาก https://www.scimath.org/article-mathematics/item/8403-2018-06-01-02-56-04

ปรียา บุญญสิริ. (2562). การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. น. 369-386.

พี่บิว. (2562). ปลดล็อก เทคนิคเก่งคณิตศาสตร์ รู้งี้ทำนานแล้ว. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566, จาก https://school.dek-d.com/blog/high-school/highschool-math-technique/

ภัทรกุล จริยวิทยานนท์ และอินทิรา ศรีวัฒนะธรรมา. (2533). คณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ. วารสาร สสวท. 18(2), สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566, จาก https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/paper/math_develop.htm

วนิดา นามโคตร. (2559). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566, จาก http://www.edu-journal.ru.ac.th/AbstractPdf/2559-3-1_1534429567_5814620022.pdf

สำรวย หาญห้าว. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1), 142-158.

สุภัตรา ทรัพย์อุปการ. (2562). ทำอย่างไรให้มีใจรักคณิตศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566, จาก https://www.scimath.org/article-mathematics/item/10476-2019-07-01-04-55-45

Akinsola, M. K., & Olowojaiye, F. B. (2008). Teacher instructional methods and student attitudes towards athematics.

International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(1), 60-73.

BOOSTUP. (2562). เคล็ดลับการเรียนคณิตศาสตร์ ให้เก่งขึ้นภายในพริบตา. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566, จาก https://www.boostup.in.th/content/259

BYJU'S FutureSchool. (2023). What are the Uses of Math in Everyday Life?. Retrieved December 26, 2023, from

https://www.byjusfutureschool.com/blog/what-are-the-uses-of-math-in-everyday-life/

Dilip Maurya. (2023). The Importance of Math in Daily Life: Unlocking the Path to Success !!. Retrieved December 26,

, from https://www.linkedin.com/pulse/importance-math-daily-life-unlocking-path-success-dilip-maurya

Dummett, M. (1994). What is mathematics about. Retrieved September 9, 2023, from https://www.blackwellpublishing.co.uk/content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/9780631218692/Jacquette.pdf

Dweck, C. S. (2014). Mindsets and math/science achievement. Retrieved September 9, 2023, from https://scholar.google.co.th/scholar?q=Dweck,+C.+S.+(2014).+Mindsets+and+math/science+%0D%0Aachievement.&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

Jiraprapa Suwannajak. (2011). คณิตศาสตร์คืออะไร. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566, จาก https://www.slideshare.net/JiraprapaSuwannajak/ss-8737843

Kline, M. (1985). Mathematics for the Nonmathematician. Retrieved September 9, 2023, from https://www.amazon.com/Mathematics-Nonmathematician-Morris-Kline/dp/0486248232

l3uch. (2562). เหตุผลที่หลายๆ คนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566, จาก https://review.thaiware.com/1655.html

Northern Illinois University. (2023). Math Matters in Everyday Life. Retrieved December 26, 2023, from https://www.niu.edu/mathmatters/everyday-life/index.shtml

Oyedeji, S. O. (2017). The Effects of Students' Motivational Factors on Their Attitudes toward Mathematics. International Journal of Evaluation and Research in Education, 6(4), pp. 277-287.

Pambudi, D. S., Budayasa, I. K., & Lukito, A. (2020). The role of mathematical connections in mathematical problem

solving. Jurnal Pendidikan Matematika, 14(2), 129-144.

Pantip. (2556). จริงเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่เรียนคณิตศาสตร์เก่งมาก ๆ เวลาไปเรียนวิชาอื่นจะเรียนรู้ได้เร็วสมองไวเข้าใจอะไรใหม่ๆ ได้ดีมาก?. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566, จาก https://pantip.com/topic/31167817

Pantip. (2561). คนเก่งคณิตศาสตร์เป็นคนฉลาดเพราะสมองคำนวนไว. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566, จาก https://pantip.com/topic/37539886

Rushton, S. J. (2018). Teaching and learning mathematics through error analysis. Fields Mathematics Education Journal, 3(1), pp. 1-12.

Sawyer, W. W. (1982). Prelude to mathematics. Retrieved September 9, 2023, from https://books.google.co.th/books/about/Prelude_to_Mathematics.html?id=6wF4SklxcnkC&redir_esc=y

Schoenfeld, A. H. (2022). Why are learning and teaching mathematics so difficult?. In Handbook of cognitive mathematics (pp. 1-35). Cham: Springer International Publishing.

Schoolflix. (2021). 13 เทคนิค สอนเด็กให้รักคณิตศาสตร์ จากประสบการณ์ตรงในการสอน. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566, จาก

https://schoolflix.org/th/news/102950-13-เทคนิค-สอนเด็กให้รักคณิตศาสตร์-จากประสบการณ์ตรงในการสอน

Sciencedaily. (2013). No math gene: Learning mathematics takes practice. Retrieved September 9, 2023, from No math gene: Learning mathematics takes practice | ScienceDaily

SG Math. (2023). The Role of Math in Everyday Life: Practical Applications and Examples. Retrieved December 26,

, from https://medium.com/@sgbestmathstuition/the-role-of-math-in-everyday-life-practical-applications-

and-examples-5e0c45f7899b

StudiousGuy. (2023). 22 Examples of Mathematics in Everyday Life. Retrieved December 26, 2023, from

https://studiousguy.com/examples-of-mathematics/

Sutherland, R. (2006). Teaching for learning mathematics. Retrieved September 9, 2023, from https://books.google.co.th/books/about/Teaching_for_Learning_Mathematics.html?id=Xjl9QgAACAAJ&redir_

esc=y

WE BY THE BRAIN. (2562). เรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งไม่ใช่เรื่องยาก ด้วย 7 STEP ง่าย ๆ. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566, จาก

https://www.webythebrain.com/article/7step-learn-math

เผยแพร่แล้ว

2023-12-27