ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

Academic Articles