ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564 : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่แล้ว: 2021-10-12