ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
เผยแพร่แล้ว: 2024-01-15

ฉบับเต็ม

เนื้อหาเล่มวารสาร