วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารวิจัยและวิชาการ ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  โดยทุกบทความจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์ฯ

ทุกบทความจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ที่มีการนำทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง

โดยมีการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี - ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน - ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ISSN: XXXX-XXXX (Online)
--------------------

วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่มฉบับกระดาษ (Hard copy) ตั้งแต่ ปริมา 67 ฉบับที่ 706 มกราคม - เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถติดตามวารสารได้ในรูปแบบออนไลน์ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh

Vol. 68 No. 710 (2023): May – August 2023

Mathematical Journal by The Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King
Volume 68 Number 710 May – August 2023

Published: 2023-08-31

View All Issues