ทฤษฎีบทเซวา

Main Article Content

ภัคคินี ชิตสกุล

Abstract

This article shows how to prove Ceva’s theorem by using the knowledge concern on parallel lines and similar triangles. We employ Ceva’s theorem for proving centroid and orthocenter and also finding incenter and circumcenter of a triangle.

Article Details

How to Cite
ชิตสกุล ภ. (2018). ทฤษฎีบทเซวา. Mathematical Journal by The Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King, 62(693), 1–16. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh/article/view/154367
Section
Academic Article

References

[1] H. S. M. Coxeter & S. L. Greitzer, Geometry Revisited, United States of America, Washington D. C.: The Mathematical Association of America, 1967.

[2] ทศวรรษ วงศ์วัฒนอนันต์ ธนกฤต กวินสังคม และสุพัตรา อินชุ่ม. “การศึกษาสมบัติบางประการของรูปหลายเลี่ยมด้านเท่าและรูปสามเหลี่ยมที่มีวงกลมล้อมรอบ.” ปัญหาพิเศษนักศึกษาคณิตศาสตร์ประยุกต์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กทม. 2559.