Phenolic compounds and antioxidant activities of selected Thai herb extracts

Authors

  • Onanong Phuseerit ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • Theeraphan Chumroenphat ศูนย์เครื่องมือกลาง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • Netnapha Kumarsit ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • Renuka Radasai ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • Sirirat Sangboudong ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Keywords:

Passifloro foetida L., Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen, Heliotropium indicum L., Phenolic compounds, Antioxidant

Abstract

The objective of this study was to analyze phenolic compounds and antioxidant activities of 3 selected Thai herbs (Heliotropium indicum L., Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen, Passifloro foetida L.). The samples were analyzed total phenolic content (TPC), total flavonoids content (TFC) and phenolic compounds using high performance liquid chromatography (HPLC). Antioxidant activity was analyzed using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging (DPPH) and ferric reducing/antioxidant power assays (FRAP). The results showed that Heliotropium indicum L. had the highest content of TFC (1467.11 μg RTE/g). The Passifloro foetida L. had the highest TPC (540.48 μg GAE/g). Major flavonoids identified were apigenin, quercetin, kaempferol, myricetin and rutin while predominant phenolic acids were ferulic acid, cafferic acid and sinapicnic acid. The DPPH radical scavenging assay of the three samples ranged from 9.16-9.32 mg Trolox/g (p>0.05). The extract of Heliotropium indicum L. had the highest FRAP value with concentration 106.63 mmol FeSO4/g (p≤0.05). This study has provided useful information for showing weed herb as potential sources of bioactive components, high antioxidant properties and good source of phenolic compounds that may be of interest to consumers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ และ ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ. (2560). การสกัดและวิธีวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ ในพืชสมุนไพร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 3(1), 86-94

ณัฏฐิกา ศิลาลาย. (2549). ฟลาโวนอยด์ในใบชา : หน้าที่ การใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 2 (1), 1-10.

วิภพ สุทธนะ. (2556). ฤทธิ์ต้านมะเร็งของฟลาโวนอยด์:กลไกลการออกฤทธิ์. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์, ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์, ดวงกมล พวงมัชชิมา และ อณิสณี แทนอาษา. (2559). การเปลี่ยนแปลงของ สารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของฟักข้าวจากกระบวนการทำแห้งที่ต่างกัน. การประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 5-9 ธันวาคม 2559, 2736-2743.

Abu Bakar, M. F., Mohamed, M., Rahmat, A. and Fry, J. (2009). Phytochemicals and antioxidant activity of different parts of bambangan (Mangifera pajang) and tarap (Artocarpus odoratissimus). Food Chemistry, 113, 479–483.

Barreira, J. C. M., Ferreira, I. C. F., Roliveira, M. B. P. P. and Pereira, J. A. (2008). Antioxidant activities of the extracts from chestnut flower, leaf, skins and fruit. Food Chemistry, 107, 1106–1113.

Benzie, I. F. F. and Strain, J. J. (1996). The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239, 70–76.

Bonolia, M., Marconib, E. and Caboni, M. F. (2004). Free and bound phenolic compounds in barley (Hordeum vulgare L.) flours evaluation of the extraction capability of different solvent mixtures and pressurized liquid methods by micellar electrokinetic chromatography and spectrophotometry. Journal of Chromatography A, 1057, 1–12.

Braca, A. T., Nunziatina, D. B., Lorenzo, D., Pizza, C., Politi, M. and Morelli, I. (2001). Antioxidant principles from Bauhinia terapotensis. Journal of Natural Products, 64, 892–895.

Chirinos R., Galarza, J., Betalleluz-Pallardel, I., Pedreschi, R. and Campos, D. (2010). Antioxidant compounds and antioxidant capacity of Peruvian camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) fruit at different maturity stages. Food Chemistry, 120(4), 1019–1024.

Farah, A., Monteiro, M., Donangelo, C. M. and Lafay, S. (2008). Chlorogenic acids from green coffee extract are highly bioavailable in humans. Journal of Nutrition, 138, 2309–2315.

Germano, M. P., D’Angelo, V., Biasini, T., Sanogo, R., De Pasquale, R. and Catania, S. (2006). Evaluation of the antioxidant properties and bioavailability of free and bound phenolic acids from Trichilia emetic Vahl. Journal of Ethnopharmacology, 105, 368–373.

Ikram, E. H. K., Eng, K. H., Jalil, A. M. M., Ismail, A., Idris, S., Azlan, A., Nazri, H.S.M., Diton, N.A.M. and Mokhtar, R.A.M. (2009). Antioxidant capacity and total phenolic content of Malaysian underutilized fruits. Journal of Food Composition and Analysis, 22(5), 388–393.

Imeh, U. and Khokhar, S. (2002). Distribution of conjugated and free phenols in fruits: Antioxidant activity and cultivar variations. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 6301–6306.

Kaisoon, O., Siriamornpun, S., Weerapreeyakul, N. and Meeso, N . (2011). Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand. Journal of Functional foods, 3, 88-99.

Kaisoon, O., Konczak, I. and Siriamornpun, S. (2012). Potential health enhancing properties of edible flowers from Thailand. Food Research International, 46, 563–571.

Konczak, I., Zabaras, D., Dunstan, M. and Aguas, P. (2010). Antioxidant capacity and phenolic compounds in commercially grown native Australian herbs and spices. Food Chemistry, 122, 260–266.

Kubola, J. and Siriamornpun, S. (2008). Phenolic contents and antioxidant activities of bitter gourd (Momordica charantia L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in vitro. Food Chemistry, 110, 881–890.

Kubola, J., Siriamornpun, S. and Meeso, N. (2011). Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits. Food Chemistry, 126, 972-981.

Li, B. B., Smith, B. and Hossain, M. M. (2006). Extraction of phenolics from citrus peels I. Solvent extraction method. Separation and Purification Technology, 48, 182–188.

Lopez-Velez, M., Martinez-Martinez, F. and Del Valle-Ribes, C. (2003). The study of phenolic compounds as natural antioxidants in wine. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 43, 233–244.

Manach, C., Williamson, G., Morand, C., Scalbert, A. and Remesy, C. (2005). Bioavailability and bioefficacy of polyphenols in humans. I. Review of 97 bioavailability studies. American Journal of Clinical Nutrition, 81, 230S–242S.

Naik, G. H., Priyadarsini, K. I., Satav, J. G., Banavalikar, M. M., Sohoni, D. P., Biyani, M. K. and Mohan, H. (2003). Comparative antioxidant activity of individual herbal components used in Ayurvedic medicine. Phytochemistry, 63, 97–104.

Neamsuvan, O. and Bunmee, P. (2016). A survey of herbal weeds for treating skin disorders from Southern Thailand: Songkhla and Krabi Province. Journal of Ethnopharmacology, 193(4), 574-585.

Olthof, M. R., Hollman, P. C. H., Buijsman, M. N. C. P., Amelsvoort, J. M. M. -V. and Katan, M. B. (2003). Chlorogenic acid, quercetin-3-rutinoside and black tea phenols are extensively metabolized in humans. Journal of Nutrition, 133, 1806–1814.

Prior, R. L., Wu, X. and Schaich, K. (2005). Standardized methods for the determination of antioxidant capacity and phenolics in food and dietary supplements. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 4290–4302.

Ross, J.A. and Kasum, C.M. (2002). Dietary Flavonoids Bioavailability, Metabolic Effects, and Safety. Annual Review of Nutrition, 22, 19-34.

Sakanaka, S., Tachibana, Y. and Okada, Y. (2005). Preparation and antioxidant properties of extracts of Japanese persimmon leaf tea (kakinoha-cha). Food Chemistry, 89, 569–575.

Tomas-Barberan, F. A. and Clifford, M. N. (2000). Dietary hydroxybenzoic acid derivatives nature, occurrence and dietary burden. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 1024–1032.

Vanisree, M., Alexander-Lindo, R. L., DeWitt, D. L. and Nair, M. G. (2008). Functional Food components of Antigonon leptopus tea. Food Chemistry, 106, 487–492.

Vison, J.A., Dabbagh, Y.A., Serry, M.M. and Jang, J. (1995). Plant flavonoid especially tea flavonoid are powerful antioxidants using an in vitro oxidation model for heart disease. Journal of agricultural Food Chemistry, 43, 2800-2802.

Published

2020-06-01

How to Cite

Phuseerit อ., Chumroenphat ธ., Kumarsit เ., Radasai เ., & Sangboudong ส. (2020). Phenolic compounds and antioxidant activities of selected Thai herb extracts. Journal of Roi Et Rajabhat University: Science and Technology, 1(1), 44–51. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ScienceRERU/article/view/241767

Issue

Section

Research Articles