ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-12

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2730-2849 (print)

ISSN: 2730-2865 (online)