ผลกระทบของตำแหน่งอีวาโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์ต่อสมรรถนะในการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรที่ใช้ R-134a เป็นสารทำงาน

Main Article Content

ธนาพล สุขชนะ
วีนัส ทัดเนียม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองการทำงานของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจร โดยมีตำแหน่งของอีวาโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์แตกต่างกัน เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะในการถ่ายโอนความร้อน ด้วยคุณลักษณะในการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอน โดยออกแบบการทดลองกำหนดให้มีการทดลองทั้งหมด 4 รูปแบบ ซึ่งเทอร์โมไซฟอนทำด้วยท่อทองแดงโดยมีอัตราส่วนท่อไอต่อท่อของเหลวเท่ากับ 2.0 ใช้สารทำความเย็น R-134a เป็นสารทำงาน ทดสอบโดยการให้ความร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้าขนาด 50, 100, 150, 200 และ 250W คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเย็นอุณหภูมิคงที่ 25±0.1 oC ด้วยอัตราการไหลคงที่ ทำการทดลองการทำงานในแนวตั้ง 90oจากผลการทดลองพบว่า ตำแหน่งในการติดตั้งของอีวาโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์มีผลกระทบต่อสมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจร โดยการติดตั้งอีวาโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์ในแนวตั้งมีสมรรถนะในการถ่ายโอนความร้อนดีกว่ากรณีอื่นๆ ซึ่งการติดตั้งอีวาโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์ในแนวนอน มีผลกระทบต่อจุดเดือดของสารทำงาน แรงดันในระบบ และค่าความต้านทานความร้อนรวม นอกจากนี้ยังพบว่าสมรรถนะในการถ่ายโอนความร้อนลดลงเฉลี่ย 5%, 7% และ 16% สำหรับ CASE III, CASE II และ CASE IV

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)