การประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายของเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการชลประทาน

Main Article Content

ทิพาภรณ์ หอมดี
กชกร เดชะคำภู

Abstract

The objectives of this research were 1) to assess farmers’ willingness to pay (WTP) for irrigation management using contingent valuation method (CVM) and 2) to evaluate factors influencing on farmer’s WTP by employing logistic regression analysis. Data and questionnaires were collected from 414 farmer’s samples that have been using irrigation water from the Nam Kum royal irrigation project, Nakhon Phanom province. The study finding showed that 54.11% of the sample as 224 farmers will to pay for irrigation management cost by 0.188 baht per cubic-meters. There were 5 aspects affecting the farmer’s WTP for irrigation management at 0.05 statistical significant, including 1) in season rice/off season rice 2) in season rice/farmland 3) total agricultural area 4) net income exclude agricultural production cost and 5) education level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] ทิพาภรณ์ หอมดี, กชกร เดชะคำภู. การประเมินมูลค่าน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์. 2559; 11(2): 39–47.
[2] ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการบริหารการจัดเก็บค่าน้ำ (รายงานหลัก) กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2544.
[3] ปัทมาพร ปันทิยะ. การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง กองทุนเหมืองฝายของชุมชนในลุ่มนํ้าแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2552.
[4] Bozorg-Haddad O, Malmir M. MohammadAzari S, Loáiciga H. A. Estimation of farmers’ willingness to pay for water in the agricultural sector. Agricultural Water Management. 2016; 177, 284−290.

[5] Yamane T. Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York: Harper and Row Publication; 1973.
[6] นิดา พุฒิพิริยะ. การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อป้องกันนํ้าท่วมในเขต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2552
[7] สุรพงษ์ พวงคต. ความเต็มจ่ายค่าน้ำชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.
[8] เศรษฐภูมิ บัวทอง. การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการชลประทาน โครงการส่งและและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชลจังหวัดนครนายก. The Association for Environmental Education of Thailand AEE-T Journal of Environmental Education. 2015; 6(12): 19–29.
[9] Hanemann WH. Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics. 1984; 66(3): 332–341.
[10] Tang Z, Nan Z, Liu J. The willingness to pay for irrigation water: A case study in Northwest China. Global Nest Journal. 2013; 15(1), 76−84.
[11] Aidam PW. The impact of water-pricing policy on the demand for water resources by farmers in Ghana. Agricultural Water Management. 2015; 158, 10−16.