กำลังรับแรงดึงของรากหญ้าแฝกและดินเสริมกำลังด้วยรากหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มเสถียรภาพลาดดิน

Main Article Content

ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง
ดิลกรัตน์ กวาวทอง
พันธกานต์ รู้งาน
สุภชัย นวลวงค์อิน

Abstract

       Soil erosion problems and shallow slope instability in the north Thailand have been studied. The loss of soil by erosion in highland areas results in reduced nutrients, organic matter and crop production potential. This paper investigates the use of vetiver grass in erosion and shallow soil movement control. The natural vetiver ecotype: Sri-Lanka (Vetiveria zizanioides) was used in this study. Vetiver root tensile strength and field direct shear tests were conducted at 2, 4 and 6 months of the vetiver growing period. The results showed that tensile strength of vetiver roots at 2, 4 and 6 months old were 59.74-199.12 kPa (102.06 kPa average), and 104.74-241.19 kPa (154.86 kPa average) respectively. Shear strengths of vetiver roots are in proportion to the growing period but in indirect proportion to root diameter as well as elastic modulus properties. The laboratory direct shear tests of 6.30 cm (Dia.) were conducted to measure the shear strength of vetiver roots with soil at 2, 4 and 6 moths. Testing results shown that shear stress are in proportion to the growing period.


Keywords:  Vetiver Root, Slope Stability, Tensile Strength, Direct Shear Test, Agriculture

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] กรมพัฒนาที่ดิน. (2559-2560). ข้อมูลการจัดการดิน. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2560, จากhttp://www.ldd.go.th/Web_Test/clay.htm
[2] Eab, K.H., Likitlersuang, S. and Takahaxhi, A. 2015. Laboratory and modelling investigation of root-reinforced system for slope stabilisation. Soil and Foundations. 55(5): 1270-1281.
[3] Cebada D.P. 2017. Assessment of the role of vegetation as part of ecosystem-based risk reduction measures used for shallow-landslides in Rasuwa district, Nepal. Unpublished master thesis, University of Twente, Enschede.
[4] Mickovski, S.B., and Beek, L.P.H.V.2009. Root morphology and effects on soil reinforcement and slope stability of young vetiver (Vetiveria zizanioides) plants grown in semi-arid climate. Plant Soil. 324: 43-56.
[5] กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล. 2557. การบริหารจัดการหญ้าแฝกการใช้หญ้าแฝกแบบยั่งยืน. สืบค้นเมี่อ 1 ธันวาคม 2560. จาก http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/Employee%20Assessment/wean/pch/pch33/n4.pdf
[6] อารี สุวรรณจินดา, บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ และศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. 2556. ยุทธศาสตร์การปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดานเพื่อการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริ. วารสารสมาคมนักวิจัย.18(2):16-28.
[7] ดิถี แห่งเชาวนิช. 2543. การใช้หญ้าแฝกเพื่อเสริมเสถียรภาพเชิงลาดและควบคุมการชะล้างพังทลาย (เพื่อการประยุกต์ในงานวิศวกรรม). เครือข่ายหญ้าแฝกประเทศไทย เอกสารทางวิชากรหมายเลข 2543/1
[8] มงคล ตะอุ่น, สันติภาพ ปัญจพรรค์, พัชรี ธีรจินดาขจร และวันเพ็ญ วิโรจน์กูฎ. 2549. การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของหนองน้ำเสียชุมชน. แก่นเกษตร 35(4): 267-273.
[9] เอกรัตน์ ปัญญาเอก. 2547. ความสามารถของการทนเค็มน้ำทะเลของสายพันธุ์หญ้าแฝก. ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ.
[10] Mickovski, S.B., Beek, L.P.H.V., and Salin, F. 2005. Uprooting of vetiver uprooting resistance of vetiver grass (Vetiveria zizanioides). Plant and Soil. 278: 33-41.
[11] Truong, P. 1999. Vetiver grass technology for mine rehabilitation. Office of the Royal Development Projects Board.
[12] พาณิช วุฒิพฤกษ์, วิชัย สังวรปทานสกุล และจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์. 2545. ความแข็งแรงต่อการรับแรงเฉือนของดินทรายตะกอนที่เสริมรากหญ้าแฝกลุ่มกลุ่มพันธุ์สงขลา 3 และรากหญ้าแฝกดอนกลุ่มพันธุ์นครสวรรค์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 12(4): 55-64.
[13] อภินิติ โชติสังกาศ. 2556. ชีวิวิศวกรรมปฐพี เพื่อควบคุมการชะล้างพังทลายของลาดและดินถล่ม, หจก. พรี-วัน. กรุงเทพ.
[14] Burylo M., Hudek, C. and Rey, H. 2011. Soil reinforcement by the roots of six dominant species on eroded mountainous marly slopes (Southern Alps, France). Cetena 84: 70-78.
[15] Teerawattanasuk, C., Maneecharoen, J., Bergado, D. T., Voottipruex, P., and Le, G. L. 2014. Root strength measurements of vetiver and ruzi grasses. Lowland Technology International. 16(2): 71-80.
[16] Chok, Y. H., Jaksa, M. B., Kaggwa, W. S., and Griffiths, D. V. 2015. Assessing the influence of root reinforcement on slope stability by finite elements. International Journal of Geo-Engineering, 6(1): 12.
[17] Gray, D. H., and Ohashi, H. 1983. Mechanics of fiber reinforcement in sand. Journal of Geotechnical Engineering, 109(3): 335-353.
[18] วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์, ปรีดา ไชยมหาวัน และอังกูร ว่องตระกูล. 2549. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องเสถียรภาพของดินในระนาบเอียง: กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย, เชียงราย, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย
[19] รัฐธรรม อิสโรฬาร. 2552. คู่มือการใช้โปรแกรม KUslope version 2.0. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ