Published: 2019-12-29

ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดตารางการผลิต ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาน

เชฎฐา ชำนาญหล่อ, จันจิรา คงชื่นใจ, ธนพันธ์ คงทอง, กาญจนา บุญชู

13-27

ผลของรูปแบบการร้าวในคอนกรีตต่อพฤติกรรมของระบบฝังยึดแบบใช้สารยึดเหนี่ยว

ภาคิณ ลอยเจริญ, เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

36-48

การบำบัดน้ำเสียยางพาราโดยกระบวนการเฟนตัน

วิภาดา เดชะปัญญา, ก้องเกียรติ ทวีวุฒิ, ปฐมาวดี มังกรแก้ว, ธมลวรรณ เลขะวิพัฒน์

63-76

กำลังรับแรงดึงของรากหญ้าแฝกและดินเสริมกำลังด้วยรากหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มเสถียรภาพลาดดิน

ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง, ดิลกรัตน์ กวาวทอง, พันธกานต์ รู้งาน, สุภชัย นวลวงค์อิน

99-111

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเทียนเวียนหัว กรณีศึกษา : ธุรกิจโรงหล่อเทียนมงคล

กนกวรรณ สุภักดี, อินทุอร หินผา, อาริญา กล่อกระโทก, ณัฐวัฒน์ เหล่าโก้ก

112-122