การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการเรือลำเลียงและลากจูงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

พัชรา ศรีพระบุ
ชไมพร สุขกาหวาน
ปวันรัตน์ คันธไพโรจน์
คณิน เวียงคำมา

Abstract

This article aims for a feasibility study about a barge service business. The study includes marketing, techniques, management, finance, and economics. Data from the literature and interviews of entrepreneurs doing business in barge and tug services on the Chao Phraya River and Pa Sak River are used to estimate the cost, return on investment, and the cargo volume forecasting. According to the study, marketing is feasible, because the cargo volume, especially fuel, minerals and cement, on the Chao Phraya River and Pa Sak River tends to be increasing continuously. Meanwhile, the process of operation is not complicated in both of technique and management; it is not necessary to use a specialist but requires only an experienced operator. The study results indicate that the business of a barge and tugboat service requires investment of about 19,553,549 baht and the project period is 10 years. The net present value is 3,825,339 baht, the internal rate of return is 24.33 percent, the benefit-cost ratio is 1.53 times, and the payback period is 7 years and 7 months. Thus, the business is feasible for investment. Besides, the results of sensitivity analysis show that a changed factor such as reduced income could differ by 5 percent, or the costs increase by 10 percent, for the net present value to still be positive. If these two factors, the increased costs and the reduced income, change by five percent at the same time, the net present value would be negative.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน. 2558. ธุรกิจขนส่งสินค้า, สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562. https://www.gsb.or.th/getattachment/
d01a759b-2253-4af4-b98a-29660d0b2945/
113IN_transport_Q3_59.aspx
[2] ศศิธร ทองทวี. 2557. การวิเคราะห์การขนส่งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก สำหรับสินค้าเกษตรเพื่อกำหนดมาตรการนโยบายสนันสนุน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต. สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[3] กรมเจ้าท่า. 2560. สถิติการขนส่งสินค้าทางน้ำเฉพาะแห่งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก, สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม 2562. ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำ (สผง.). http://md.go.th/stat/index.php/transport-information/item/422
[4] บุญมี ฉันทประทีป. 2550. นโยบายขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียง. ศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
[5] สุดกมล คำหงส์, นัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างลานจอดรถบรรทุกของบริษัท เอเอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ที่จังหวัดระยอง. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ. ปีที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 94 -107.
[6] พัชรา ศรีพระบุ, เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ธนิศรุจ กนกยุราพันธ์. 2559. การศึกษา ความเป็นไปได้ ในการดำเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า. RMUTT Global Business and Economics Review. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 17 - 30.
[7] มติ นรารมย์, ปวัตวงศ์ บำรุงขันท์. 2561. การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกจากเตาย่าง. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 100-108.
[8] ศุภกร รตันบวร, ธารชุดา พนัธน์ิกุล. 2558. การพิจารณาทางเลือกในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 48-61.
[9] หนึ่งนุช ปิยะอักษรศักดิ์. 2550. การปรับปรุงคุณภาพในบริการขนส่งสินค้าทางทะเล กรณีศึกษาสายเรือคอนเทนเนอร์ เส้นทางไทย-ญี่ปุ่น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
[10] คลองขวัญ ชินรุ่งโรจน์. 2549. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
[11] เสรี สมนาแซง. การวางแผนและควบคุมการผลิต. ขอนแก่น: หน่วยงานสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.
[12] กาญจนา เศรษฐนันท์. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ. ขอนแก่น: หน่วยงานสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.
[13] พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456. ความเบื้องต้นและอธิบายบางคำที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2562. http://www.supremecourt.or.th/file/Environmental/Data/1_8.pdf