การวิเคราะห์และบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานข้าว:กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

เศรษฐภูมิ เถาชารี
จิรวัฒน์ ตั้งจิตโสมนัส
จิรวดี อินทกาญจน์
อรรถพล ป้อมสถิตย์
นฤมล วิถีธรรมศักดิ์
นพวรรณ์ พรศิริ

Abstract

In this paper, we measure the logistics cost of rice supply chain in Nonthaburi province by using Activity Based Costing (ABC) method. Then, we analyze the logistics activities by using the Process Activity Mapping (PAM) to classify the sub-activities into 5 categories: 1) Operation, 2) Transportation, 3) Storage, 4) Delay, and 5) Inspection. After that, we use Value Stream Mapping (VSM) to identify activities into 3 categories: 1) Value Added (VA), 2) Necessary but Non Value Added (NNVA) and 3) Non Value Added (NVA). Finally, we propose the guideline for the logistics cost management by using ECRS to consist of Eliminate, Combine, Re-arrange and Simplify. In rice supply chain focus on logistics cost management in accordance with above principles. They will be able to reduce logistics costs at least 6% and enhance the overall efficiency of rice supply chain in Nonthaburi Province.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. “สถิติการส่งออกข้าวของไทย ปี 2560”, ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร. http://impexp.oae.go.th/workflow/export_report.php [15 พฤษภาคม, 2562].
[2] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. “ข้าวนาปี และนาปรังปี 2560”, ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร. http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/majorrice60.pdf [15 พฤษภาคม, 2562].
[3] กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตย และจักรฏฤษณ ดวงพัสตรา. 2544. การจัดการโลจิสติกส์. แมรคคอฮิล อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ อิงส์, กรุงเทพฯ.
[4] รุธิร์ พนมยงค์. 2547. การจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์เวลาดี, กรุงเทพฯ.
[5] รุธิร์ พนมยงค์, นุจรี สุพัฒน์ และศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์. 2548. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบ ABC.ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร, กรุงเทพฯ.
[6] A. Almeida and j. Cunha. 2017. The implementation of Activity-Based Costing (ABC) system in a manufacturing company. Procedia Manufacturing,13 : 932–939.
[7] Wen-Hsien Tsai and Shi-Yin Jhong. 2019. Production decision model with carbon tax for the knitted footwear industry under activity-based costing. Journal of Cleaner Production, 207: 1150–1162.
[8] Wen-Hsien Tsai, Chih-Hao Yang, Jui-Chu Chang, and Hsiu-Li Lee. 2014. An Activity-Based Costing decision model for life cycle assessment in green building projects. European Journal of Operation Research, 238: 607–619.
[9] นวพล บุญประเสริฐ. 2554. การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์แว่นตาโดยการประยุกต์ใช้หลักการของ ECRS. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[10] รุธิร์ พนมยงค์. 2551. เคล็ด(ไม่)ลับจับทางโลจิสติกส์. สำนักพิมพ์มติชน, กรุงเทพฯ.
[11] โกศล ดีศีลธรรม. “LEAN ENTERPRISE ปัจจัยมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”, การบริหาร- การจัดการ. http://www.thailandindustry.com. [16 พฤษภาคม, 2562].
[12] Adwait Deshkar, Saily Kamle, Jayant Giri and Vivek Korde. 2018. Design and evaluation of a Lean Manufacturing framework using Value Stream Mapping (VSM) for a plastic bag manufacturing unit. materials today: proceedings, 5 : 7668 – 7677.
[13] Wairut Impho and Kanitsorn Poonikom. 2017. Increasing efficiency in the production process of drinking water using lean technical: Case study of drinking water Thanthip production. SNRU Journal of Science and Technology, 9: 653 – 660.
[14] เศรษฐภูมิ เถาชารี พัฐสุดา ชูติกุลัง จิรวัฒน์ ตั้งจิตโสมนัส จิรวดี อินทกาญจน์ และกนกนาฏ หาญสิทธิพร. 2561. ผลการวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทานข้าวแบบหลายวัตถุประสงค์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 11 : 25 - 40.